Fundacja Zielone Światło/Zielone Wiadomości

Zielone Wiado­moś­ci od początku są inic­jaty­wą nieza­leżną, naszym wydaw­cą jest Fun­dac­ja Zielone Światło (KRS: 0000296993)

Mis­ją Zielony­ch Wiado­moś­ci jest wzbo­gace­nie debaty pub­licznej w Polsce o zagad­nienia w niej mar­gin­al­i­zowane, poruszane rzad­ko lub w sposób ten­den­cyjny. Kon­sek­went­nie pisze­my na tem­aty związane z ekologią, zrównoważonym roz­wo­jem, demokracją, prawami człowieka, prawami mniejs­zoś­ci, przed­staw­iamy alter­naty­wy dla domin­u­jące­go sys­te­mu społeczno-gospo­dar­czego, nie bojąc się wyraża­nia opinii kon­trow­er­syjny­ch, zarówno z punk­tu widzenia obow­iązu­jącej ide­ologii neolib­er­al­nej i paradyg­matu ciągłe­go wzros­tu gospo­dar­czego, jak i sys­te­mu poglądów lan­sowane­go przez środowiska skra­jnie praw­icowe.

Redagu­ję Zielone Wiado­moś­ci (gaze­ta i por­tal). Deklaru­ję pomoc i współpracę w upowszech­ni­a­n­iu infor­ma­cji na tem­at suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej oraz wspiera­niu mis­ji NYELENI.
Beata Nowak

Strona web: http://www.zielonewiadomosci.pl,  pro­fil Fb

Dodaj komentarz