Fundacja TRANSFORMACJA

Fun­dac­ja TRANSFORMACJA to orga­ni­za­c­ja pozarzą­dowa zaj­mu­ją­ca się dzi­ała­ni­ami z zakre­su sze­roko pojęte­go zrównoważone­go roz­wo­ju, eko design’u oraz Per­makul­tu­ry i suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej w Polsce i za granicą. Fun­dację tworzy gru­pa absol­wen­tów Ochrony środowiska, których połączyła pas­ja pro­jek­towa­nia i chęć zmieni­a­nia otacza­jące­go świata.

Do główny­ch zagad­nień, jakimi zaj­mu­ję się Fun­dac­ja TRANSFORMACJA należą: zrównoważone rol­nict­wo, suw­eren­ność żywnoś­ciowa, pro­jek­towanie i wdrażanie sys­temów zrównoważonej pro­dukcji i dys­try­bucji żywnoś­ci oraz energii, biore­me­di­ac­ja wód i gleb, pro­jek­towanie bioschronień i architek­tu­ra biok­li­maty­cz­na, archilo­gia oraz wiele inny­ch fas­cynu­ją­cy­ch zagad­nień, które wpisu­ją się w ramy designu eko­log­iczne­go.

Design eko­log­iczny, pro­jek­towanie zori­en­towane na człowieka, design kog­ni­ty­wny… Ter­miny te określa­ją główny nurt naszy­ch dzi­ałań, czyli pro­jek­towanie ukierunk­owane na re-ewolucję człowieka, opier­a­jące się na zasadach zakodowany­ch w świecie przy­rody. Celem dzi­ałań pode­j­mowany­ch przez zespół TRANSFORMACJI jest umożli­wie­nie har­moni­jne­go roz­wo­ju lokalny­ch społecznoś­ci w długim okre­sie cza­su. Pomagamy m.in. zakładać RWS’y, pro­jek­tu­je­my i zakładamy wyda­jne i eko­log­iczne gospo­darst­wa i sys­te­my organ­icznej pro­dukcji żywnoś­ci, asys­tu­je­my w pro­ce­sie inicjowa­nia koop­er­atyw spoży­w­czy­ch, banków żywnoś­ci, żyją­cy­ch banków genów i wymi­any nasion, pomagamy w zakłada­niu trady­cyjny­ch sadów dawny­ch odmi­an drzew owocowych, pro­jek­tu­je­my i zakładamy per­makul­tur­owe gospo­darst­wa samowystar­czal­ne, wspier­amy lokalne społecznoś­ci. Ten rodzaj pro­jek­towa­nia i naszej dzi­ałal­noś­ci, łączy starożyt­ną mądrość naszy­ch przod­ków oraz współczes­ne osiąg­nię­cia naukowo-tech­niczne i społeczne oparte na obserwacji naszej żyjącej plan­e­ty — Gai.

Strona: Fun­dac­ja Trans­for­ma­c­ja,  pro­fil Fb.

Dodaj komentarz