Fundacja Strefa Zieleni

Wspier­amy wszelkie dzi­ała­nia na rzecz roz­wo­ju rol­nict­wa rodzin­nego, eko­log­iczne­go, agroekologii, per­makul­tu­ry, RWSów, w szczegól­noś­ci na poziomie poli­tyk europe­js­kich, kra­jowych, region­al­ny­ch, lokalny­ch. Współpracu­je­my z gazetą Zielone Wiado­moś­ci w tym zakre­sie, która pub­likowała deklarację Nye­leni. Kol­por­tu­je­my papierową wer­sję ZW “Dobra wspól­ne — utopia czy konieczność” zaw­ier­a­jącą tę deklarację.

Strona: Fun­dac­ja Stre­fa Zie­leni, Pro­fil Fb

Dodaj komentarz