Zapisz się

Jesteśmy odd­ol­ną inic­jaty­wą która próbu­je połączyć osoby, orga­ni­za­c­je. insty­tuc­je, gospo­darst­wa rol­ne i grupy niefor­mal­ne,  którym przyświeca wspól­ny cel — dban­ie o lokalną, spraw­iedli­wie wyt­wor­zoną żywność, która służy dobru jej twór­ców,  kon­sumen­tów oraz dba o ekosys­tem.

Podziel się z nami swoim dzi­ałaniem. Dołącza­jąc do nas zysku­jesz:

  • Możli­wość zaprezen­towa­nia swo­je­go dzi­ała­nia na naszej plat­formie (map­ing)
  • Udzi­ał w orga­ni­za­cji prowadzą­cy­ch dzi­ałań rzeczniczy­ch i kam­pani­jny­ch na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej
  • Pier­wszeńst­wo w uczest­nictwie w wydarzeni­ach Ruchu NYELENI PL (Forum Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej)
  • Infor­ma­c­je o wydarzeni­ach orga­ni­zowany­ch przez orga­ni­za­c­je członkowskie Ruchu
  • Wspar­cie komu­nika­cyjne i mery­to­ryczne przy orga­ni­zowany­ch przez Ciebie wydarzeni­ach
  • Pomoc przy kon­tak­tach z orga­ni­za­c­jami NYELENI Europe

 

Kto może dołączyć?
Każ­da orga­ni­za­c­ja for­mal­na lub niefor­mal­na a także rol­ni­cy, akty­wiś­ci, którzy zgadza­ją się z zasadami Deklaracji NYELENI EUROPE. Inic­jaty­wa zosta­je zamknię­ta na: par­tie poli­ty­czne i orga­ni­za­c­je ubie­ga­jące się o władzę, dopuszcza­my jed­nak możli­wość współpra­cy z poszczegól­nymi przedstawicielami/kami tychże.

For­mu­la­rz wysyła treść na adres info@nyeleni.pl. Przed wypełnie­niem zapoz­naj się z deklaracją Nye­leni.
Wszys­tkie pola wyma­gane

Oznacz for­mę dzi­ałal­noś­ci
gospo­darst­wo rol­negospo­darst­wo eko­log­icznekoop­er­aty­wa spoży­w­czaRol­nict­wo Wspier­ane przez Społecznośćogród społecznoś­ciowyszkoła agroekologii, per­makul­tu­ryNGO-skolek­tywzwiązek zawodowygru­pa niefor­mal­nainne