Zapisz się

Podziel się z nami swoim dzi­ałaniem.

Dołącz do ros­nące­go środowiska osób i orga­ni­za­cji pracu­ją­cy­ch na rzecz dobrostanu wszys­t­kich stworzeń, w tym ludzi, poprzez akty­wne wpły­wanie na obec­ny sys­te­mu żywnoś­ci i poprzez pro­mowanie prak­tyk związany­ch z agroekologią, tworze­niem lokalny­ch rynków i zin­te­growany­ch wspól­not wiejsko-miejs­kich oraz z udzi­ałem w lokalny­ch i pon­ad­lokalny­ch proce­sach decyzyjny­ch.

Członkowie Nye­leni Pol­ska:

  • mają możli­wość zaprezen­towa­nia swo­jej dzi­ałal­noś­ci na naszej plat­formie oraz wpisanie w mapę inic­jatyw na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej
  • mogą brać udzi­ał w międzyśrodowiskowych dzi­ała­ni­ach i kam­pa­ni­ach na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej oraz je współor­ga­ni­zować
  • mają pier­wszeńst­wo udzi­ału w wydarzeni­ach Nye­leni (np. Forum Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, czy inter­ne­towe webi­na­ria eduka­cyjne)
  • otrzy­mu­ją infor­ma­c­je o wydarzeni­ach i dzi­ała­ni­ach prowad­zony­ch przez orga­ni­za­c­je członkowskie ruchu
  • otrzy­mu­ją wspar­cie mery­to­ryczne, tech­niczne i komu­nika­cyjne przy orga­ni­zowany­ch wydarzeni­ach i pode­j­mowany­ch pro­jek­tach związany­ch z suw­eren­noś­cią żywnoś­ciową
  • mają bezpośred­ni kon­takt z roz­maitymi orga­ni­za­c­jami w ramach sieci Nye­leni Polsce i w Europie

 

Kto może dołączyć?
Rol­ni­cy, pro­du­cen­ci żywnoś­ci i ludzie żyją­cy z ziemi, gospo­darst­wa i społecznoś­ci wiejskie, orga­ni­za­c­je i spółdziel­nie, akty­wiś­ci wiejs­cy i miejs­cy,  inic­jaty­wy kon­sumenck­ie, koop­er­aty­wy i rws-y, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, a także badacze, dzi­en­nikarze i wszyscy oby­wa­tele, którzy ope­ru­ją w przestrzeni suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej oraz zgadza­ją się z założe­ni­ami Deklaracji Nye­leni Europe.

Inic­jaty­wa jest zamknię­ta na par­tie poli­ty­czne i orga­ni­za­c­je ubie­ga­jące się o władzę, dopuszcza­my jed­nak możli­wość współpra­cy z ich poszczegól­nymi przedstawicielami/kami.

For­mu­la­rz wysyła treść na adres info@nyeleni.pl. Przed wypełnie­niem zapoz­naj się z deklaracją Nye­leni.
Wszys­tkie pola wyma­gane

Oznacz for­mę dzi­ałal­noś­ci
gospo­darst­wo rol­negospo­darst­wo eko­log­iczneagro­tu­rystykapro­du­cent żywnoś­cihodow­caspółdziel­nia pro­du­cen­tówkoop­er­aty­wa spoży­w­czaRol­nict­wo Wspier­ane przez Społecznośćogród społecznoś­ciowyedukac­ja agroeko­log­icz­na, per­makul­tur­owaorga­ni­za­c­je pozarzą­dowespołecznoś­ci i grupy lokalnemediaośrod­ki badaw­czeinne