Podstawowe informacje


Termin: 25–28.01.2018

liczba uczestników: max.120 osób

Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy, Adres: Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, 00–028 Warszawa, Polska

Rejestracja: otwarta

Darowizna na rzecz organizacji Forum: standardowa 25zł, solidarnościowa 35zł i więcej, obniżona 15zł.
Uczestnikom i uczestniczkom Forum zapewniamy: 3 ciepłe posiłki, 2 kolacje i przerwy kawowe. Płatność przelewem na konto.

Charakterystyka: spotkanie środowisk związanych ze zmianą systemu żywności na model suwerenności żywnościowej,  w tym producentów (rolników, sadowników, ogrodników, rybaków, pasterzy), dystrybutorów i konsumentów żywności, naukowców i jednostek badawczych, przedstawicieli i przedstawicielek społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji społecznych i pozarządowych.

Cele:

 • zdefiniowanie i rozpowszechnienie w Polsce pojęć suwerenności żywnościowej i agroekologii chłopskiej
 • określenie głównych tematów i wyzwań suwerenności żywnościowej w Polsce w oparciu o opinie przedstawicieli zaproszonych środowisk
 • ustalenie celów i metod wspólnego działania w 2018 roku; powołanie ogólnopolskiej sieci współpracy na rzecz zmian w systemie żywności i rolnictwa
 • określenie strategii ruchu suwerenności żywnościowej w zakresie oddziaływania na politykę publiczną; włączenie do debaty o żywności deklaracji Nyeleni Europe oraz Deklaracji Praw Chłopów i Chłopek
 • integracja przedstawicieli/ek środowisk związanych z suwerennością żywnościową w Polsce i budowa ruchu

lista środowisk reprezentowanych przez uczestników z orientacyjną liczbą reprezentantów:

 • organizacje i spółdzielnie producentów: rolników, pasterzy, rybaków, (20)
 • indywidualne, zaangażowane gospodarstwa rolne (15)
 • przedstawicielki kobiecych organizacji wiejskich (4)
 • grupy konsumenckie i formuły lokalnych rynków (RWS-y, kooperatywy, targi, modele internetowe łączące rolników z konsumentami) (15)
 • grupy miejskie, ogrody społecznościowe, ruch działkowców (6)
 • organizacje pozarządowe związane z suwerennością żywnościową (12)
 • przedstawiciele instytucji publicznych, jednostki certyfikujące, banki żywności (7)
 • przedstawiciele ruchów społecznych (ruchy obywatelskie, ruch ekowiosek, slow food itp.) (6)
 • naukowcy  badacze (8)
 • dziennikarze, media (10)
 • organizatorzy, zespół Nyeleni Polska (10)

Organizatorzy Forum:

Nyeleni Polska i Instytut Globalnej Odpowiedzialności

 

 

 

 

 

Organizacje partnerskie: