4 Replies to “(Polski) V Spotkanie Polskich Alternatywnych Społeczności w Jabłonce”

  1. Wyda­je mi się, że wkradło się tu kilka błędów. Ziemia w Pod­lodówku nie należy do fun­dacji Ogrody Per­makul­tu­ry, tylko do dwóch osób pry­wat­ny­ch: Moniki i Kamili. Ziemia w Jabłon­ce nie należy do fun­dacji Free­dom, tylko do przy­ja­ciela Jarka. Cen­trum osady Brzozówka nie jest teren­em i budynkiem wspól­nym, tylko należy właśnie do fun­dacji (nazwy nie pom­nę). Powyższe zrozu­mi­ałam z sobot­nich prezen­tacji ekowiosek.

    1. Dzięku­je­my za uwagi, osoby wspom­ni­ane przez Ciebie w więk­szoś­ci auto­ry­zowały infor­ma­c­je zawarte w tym tekś­cie; co do cen­trum ekoosady Brzozówka — opisany sposób użytkowa­nia ziemi pokry­wa się z moimi notatkami i roz­mową z Pawłem Fijałkowskim. Dzięku­je­my za uściśle­nie spraw włas­noś­ci.
      Pozdrowienia,
      Jędrzej

  2. Ja również chci­ałbym wró­cić na wieś. Mam 52 lata i dzi­ałkę 8,5 ha-niedaleko Woli­na w zach-pom, na której chci­ałbym zbu­dować osadę eko­log­iczną i żyć w har­monii z naturą. W 2018 r planu­ję zbu­dowac tu mały domek drew­ni­any i rozpocząć nowe życie. Są obok cztery dzi­ałki po 2000–3000 m2 do kupi­enia dla osób myślą­cy­ch podob­nie. Zapraszam do kon­tak­tu: januszlew@hotmail.com.

Leave a Reply