Ekoosada Opolnica — Gospodarstwo “Brzozowy Gaj”

Od 15 roku życia zacząłem upraw­iać ogródek na potrze­by włas­ne i najbliższy­ch. Po kilku lat­ach ogródek zamieniłem na kilkuhek­tarowe gospo­darst­wo eko­log­iczne na którym upraw­iałem warzy­wa, owoce, zboża itd. Ideą moją było zaopa­try­wanie lokalnej społecznoś­ci w najwyższej jakoś­ci żywność. Udało mi się to osiągnąć poprzez sprzedaż na najbliższym tar­gowisku, bezpośred­nio na gospo­darst­wie w miejs­cach zaprzy­jaźniony­ch itp. Po prze­ję­ciu hand­lu w Polsce przez zagraniczne sieci i dyskon­ty część Polaków zmieniła swo­je pref­er­enc­je zakupowe na te ofer­owane w gazetkach pro­mo­cyjny­ch. Również na wsi nastąpiła degen­er­ac­ja pole­ga­ją­ca na prze­j­mowa­niu miejskiego sty­lu życia, rezy­gnacji z uprawy ogrodów i braku pomo­cy wza­jem­nej. Pomysłem na ten stan jest założe­nie Ekoosady- zespołu samowystar­czal­ny­ch siedlisk. Moż­na powiedzieć , powrót do struk­tur wiejs­kich z przed 30 lat , lecz z inną świado­moś­cią , nie z przy­musy tylko z wyboru. Tak więc moje dzi­ała­nia kon­cen­tru­ją się od lat na tworze­niu żywnoś­ci, wzbo­ga­ca­niu bioróżnorod­noś­ci i dba­n­iu przy tym o Ziemię, co nie jest dzi­ałaniem pop­u­larnym.

Strona: http://www.kobielus.most.org.pl,  pro­fil Fb

Dodaj komentarz