Dołącz do kampanii Dlaczego Nie Kupuję w Supermarkecie

Kam­pa­nia Ruchu Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nye­leni Pol­ska
z okazji Między­nar­o­dowe­go Dnia Rol­nika i Walk Chłop­s­kich 17 kwiet­nia 2017, na rzecz prawa dostępu rol­ników do rynku. Inau­gu­rac­ja Kam­panii 9 kwiet­nia w Warsza­w­ie.

Ekspan­s­ja super­mar­ketów, dyskon­tów i inny­ch sieci spoży­w­czy­ch w Polsce, to pro­ces który na trwałe zmienił kra­jo­braz wsi i miast. Wraz z brakiem prawa chroniące­go drob­ny­ch wytwór­ców i kupców doprowadza do upad­ku nieza­leżny­ch sklepów spoży­w­czy­ch i przy­czyniła się do zaniku rodzin­ny­ch gospo­darstw rol­ny­ch.

Super­mar­kety i dyskon­ty odgry­wa­ją także kluc­zową rolę w pro­ce­sie pog­a­rsza­nia się stan­dard­ów żywnoś­ci, warunk­ów pra­cy oraz w zatruwa­niu środowiska nat­u­ral­ne­go i niszcze­niu rol­nict­wa. Czas z tym skończyć!

Domagamy się zmi­any prawa i zachę­camy Was do poszuki­wa­nia i tworzenia alter­natyw. Sprawdź­cie dlaczego NIE KUPU­JE­my w SUPERMARKECIE! Więcej na www.niekupujewsupermarkecie.pl

Zaprasza­my na spotkanie inau­gu­ra­cyjne kam­panii Dlaczego Nie Kupu­je w Super­marke­cie na którym będziemy roz­maw­iać o tym z jakimi wyzwa­ni­ami mierzy się dziś rol­nict­wo rodzin­ne w Polsce.

Plan spotka­nia (jeszcze będzie się zmieni­ał):

13:00 poczęs­tunek, zapoz­nanie się i otwar­cie kam­panii, kilka słów o orga­ni­za­torkach

13:30 roz­mowa Oblicza rol­nict­wa rodzin­nego w Polsce. Dlaczego eko żywność jest w niszy?

15:00 prezen­tac­ja Ekosz­tuczki w super­marke­cie, czyli kor­po­ra­cyjny green­wash­ing.

Będziemy roz­maw­iać o bari­er­ach sys­te­mowych takich jak super­mar­ketyza­c­ja hand­lu detal­iczne­go jak i prawny­ch. Naszą gościnią będzie m.in Edy­ta Jaroszewska jed­na z najbardziej akty­wny­ch rol­niczek wal­czą­cy­ch o pra­wo rol­ników do god­nej pra­cy i życia, prze­wod­niczą­ca Zachod­niopo­morskiego Ekolan­du, uczest­niczka protes­tu w Zielonym Miasteczku, współor­ga­ni­za­torka Kam­panii Żywność Bezpośred­nio od Rol­nika.

W ramach spotka­nia będziemy Was częs­tować wegańskim, eko­log­icznym żurkiem. Zaprasza­my

Serdecznie zaprasza­my 9 kwiet­nia o godz 13:00 do Stacji Muranów, ul. Ander­sa 13, w Warsza­w­ie.

Dodaj komentarz