Dobre Żniwa 2017

Spotkanie z rol­nikami między­nar­o­dowe­go ruchu La Via Campesina oraz prezen­tac­je o Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nye­leni Pol­ska
3–4 Mar­ca 2017 pod­czas Sem­i­nar­i­um Dobre Żni­wa: współpra­ca w rol­nictwie eko­log­icznym, Bończa, gmi­na Słu­bice

Zaprasza­my wszys­t­kich rol­ników, orga­ni­za­c­je rol­nicze, oraz osoby wyt­warza­jące żywność z poszanowaniem dla zdrowia ludzi i ziemi do udzi­ału w prezen­tac­jach i dyskusji o Ruchu Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej oraz na spotkanie z rol­nikami z orga­ni­za­cji rol­niczy­ch z Rumu­nii, Aus­trii i Anglii, którzy opowiedzą o świa­towym ruchu chłop­skim La Via Campesina pod­czas Dobrych Żniw 3–4 mar­ca 2017.
Pełny pro­gram i for­mu­la­rz zgłoszeniowy dostęp­ne są na stron­ie Sto­warzyszenia Eko­log­iczno-Kul­tur­al­ne­go Ziarno.

To pier­wsze wydarze­nie Nye­leni Pol­ska, na którym będziemy poruszać kwest­ie doty­czące Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w kon­tekś­cie tem­atu współpra­cy rol­ników oraz środowisk kon­sumenc­kich. Opowiemy także o drugim Europe­jskim Forum Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Cluj i o założe­ni­ach wspól­nej plat­formy Nye­leni Pol­ska. Do wspól­nej roz­mowy i poz­na­nia się zaprasza­my oprócz rol­ników, przed­staw­icieli orga­ni­za­cji eko­log­iczny­ch, roz­wo­jowych i kon­sumenc­kich. Zachę­camy do przekazy­wa­nia infor­ma­cji dalej. Pod­czas sem­i­nar­iów odbędzie się Wymi­ana Nasion z nat­u­ral­nej i eko­log­icznej uprawy.
Przeczy­taj o zasadach wymi­any.

W sem­i­nar­i­um będą uczest­niczyć także członkowie-założy­ciele Nye­leni Pol­ska (zobacz Kim jesteśmy) — przed­staw­iciele koop­er­atyw spoży­w­czy­ch, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych i rol­ni­cy. Zaprasza­my do roz­mowy!

Kluc­zowe częś­ci pro­gra­mu Nye­leni Pol­ska w sobotę, 4.03.2017:

  • 09.20 Eko­log­iczne gospo­darst­wo nasi­en­nicze i wymi­ana nasion wśród rol­ników, Ste­la Zamoiu (Sto­warzysze­nie Rol­ników Eco Rural­is, Rumu­nia)
  • 09.45 Między­nar­o­dowy ruch rol­ników La Via Campesina, Ramona Domini­ciouiu (Rumu­nia)
  • 10.10 Ruch Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nyéléni Pol­ska, Ben Lazar, Jędrzej Cyganik, Mag­da Jarocka
  • 11.45 Doświad­czenia Ger­al­da Miles — rol­nika z Wielkiej Bry­tanii zrzes­zone­go w ruchu La Via Campesina
  • 14.00 Pra­ca w 4 gru­pach warsz­ta­towych z udzi­ałem ref­er­en­tów — Współpra­ca w rol­nictwie eko­log­icznym: Ruch Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nyéléni, Rol­nict­wo Wspier­ane przez Społeczność, Między­nar­o­dowy ruch rol­ników La Via Campesina

Zobacz pełny pro­gram wydarzenia  tutaj

LVC -La Via Campesina (https://www.viacampesina.org/) to ruch społeczny utwor­zony w 1992 roku, sku­pi­a­ją­cy mil­iony chłopów, drob­ny­ch i śred­nich rol­ników i bezrol­ny­ch, kobi­ety-rol­niczki, lud­ność rdzen­ną i migrantów z całe­go świata. Ruch sta­je w obronie drob­ne­go rol­nict­wa — chce w ten spośob przy­czynić się do spraw­iedli­woś­ci społecznej i ochrony god­noś­ci ludzi ubogich. Via Campesina moc­no sprze­ci­wia się rol­nictwu prze­mysłowe­mu i między­nar­o­dowym kor­po­racjom niszczą­cym życie ludzi i środowisko.
Broszu­ra o La Via Campesina w Polsce w pdf. (do ściąg­nię­cia)

Rol­ni­cy-ref­er­en­ci z orga­ni­za­cji członkows­kich w ruchu La Via Campesina

Eco Rural­is — Rumu­nia: Eco Rural­is to odd­ol­ny związek drob­ny­ch rol­ników, upraw­ia­ją­cy­ch ziemię eko­log­icznymi i trady­cyjnymi meto­dami w poszanowa­niu zasad ochrony środowiska. Eco Rural­is został założony w kwiet­niu 2009 roku w Cluj-Napoca przez drob­ny­ch rol­ników z kilku regionów kra­ju. Eco Rural­is broni praw rol­ników do prak­tykowanie nie-prze­mysłowe­go, zrównoważone­go rol­nict­wa. Uwzględ­nia to pra­wo do uży­wa­nia, powiela­nia i dys­try­buowa­nia trady­cyjny­ch nasion, zapewnie­nie ostrych przepisów związany­ch z bez­pieczeńst­wem bio­log­icznym (bez gene­ty­cznie mody­fikowany­ch orga­nizmów), zachowanie suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej w Rumu­nii oraz poszanowanie zdrowia kon­sumen­tów. Wiz­ją Eco Rural­is jest społeczeńst­wo oparte na zrównoważonej ekologii środowiska, spraw­iedli­woś­ci eko­nom­icznej i społecznej, w której rol­ni­cy-chłopi gra­ją cen­tral­ną rolę w sys­temie żywnoś­ci.

Ref­er­en­ci Eco Rural­is: Ste­la Zamoiu (rol­niczka, Sto­warzysze­nie Rol­ników Eco Rural­is, Rumu­nia) oraz Ramona Domini­ciouiu (reprezen­tan­tka Euro­pean Coor­di­na­tion Via Campesina)

ÖBV – Via Campesina Aus­tria: ÖBV-Via Campesina Aus­tria (VCA) została założona w 1974 roku, jako odd­ol­na reprezen­tac­ja aus­tri­ac­kich rol­ników górs­kich. Przez lata, VCA stała się kole­bką dla mały­ch i śred­nich rol­ników, których łączy sprze­ciw wobec obec­ny­ch przepisów faworyzu­ją­cy­ch rol­nict­wo kon­wencjon­al­ne. VCA jest akty­wnym i kry­ty­cznym graczem na are­nie aus­tri­ack­iej poli­tyki rol­nict­wa pod­kreśla­jąc znacze­nie gospo­darstw małej i śred­niej skali pro­duku­ją­cy­ch w trady­cyjny sposób. Celem jest wspieranie chłop­skiego rol­nict­wa w Aus­trii bez uszczer­bku dla rol­ników w inny­ch częś­ci­ach świata, oraz w zgodzie z zasadami suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. By to osiągnąć VCA prowadzi sze­roką edukację dorosły­ch w regionach swoich dzi­ałań, dostar­cza rol­nikom infor­ma­cji oraz lob­bu­je usta­wodaw­ców, zawsze bazu­jąc na odd­ol­ny­ch strate­giach i narzędzi­ach (warsz­tat­ach, wykładach, sem­i­nar­i­ach). Orga­nizu­je także sem­i­nar­ia i warsz­taty o bieża­cy­ch kwes­t­i­ach dla rol­nict­wa, poli­tyki rol­nej i prob­lemach kul­tur­owych członków aby ich wspomóc.
ÖBV była jed­ną z orga­ni­za­cji członkows­kich CPE (coor­di­na­tion paysan­ne européen­ne) w 1986 roku poprzed­nika dla jej obec­ne­go odpowied­nika ECVC (Euro­pean Coor­di­na­tion Via Campesina).

Ref­er­en­ci ÖBV: Christine Pich­ler – Brix: Jest eko­log­iczną rol­niczką górską, w Wysok­iej Aus­trii, w okol­i­cy Attersee. Od 2010 zasi­ada w zarządzie ÖBV – Via Campesina Aus­tria angażu­jąc się w grupę roboczą kobi­et. Była del­e­gatką na Pier­wszym Forym Nye­leni w Krems oraz na drugim Forum Nye­leni w Cluj. Wspól­nie z rodz­iną prowadzi gospo­darst­wo na 660m n.p.m. wysokoś­ci. Chowa­ją cielaczki oraz zarządza­ją lasem. Sprzeda­je pro­duk­ty wyłącznie bezpośred­nio swoim klien­tom.

Lud­wig Rumet­shofer: Lud­wig jest rol­nikiem na gospo­darst­wie eko­log­icznym niedaleko bawarskiej-aus­tri­ack­iej grani­cy. W lat­ach 2013–2017 pra­cow­ał w pozy­cji główne­go dyrek­tora ÖBV – Via Campesina. Był również członkiem Komite­tu Koor­dynu­jące­go przed pier­wszym Europe­jskim Forum Nye­leni w 2011 w Krems oraz członkiem Komite­tu Koor­dynu­jące­go na drugim Forum Nye­leni w 2016 w Cluj. Jego gospo­darst­wo (gdzie pracu­je razem z 4 innymi osobami) jest wielo­funkcyjne. Chowa się na nim cielaki, upraw­ia warzy­wa i zboża pod wyp­iek chle­ba na gospo­darst­wie oraz zaj­mu­je eko­log­icznym zarządzaniem lasem. Prak­ty­cznie całe wypro­dukowane jedze­nie jest sprzedawane w sklepiku na gospo­darst­wie.

Land­work­ers’ Alliance — Anglia: Land­work­ers’ Alliance (po pol­sku: Sojusz ludzi pracu­ją­cy­ch z ziemią) to orga­ni­za­c­ja rol­ników, mały­ch wytwór­ców żywnoś­ci i ludzi pracu­ją­cy­ch z ziemią. Orga­ni­za­c­ja prowadzi kam­panie na rzecz usta­wodaw­st­wa pro­mu­jące­go infra­struk­turę i tworze­nie rynków zby­tu dla jej członków, budowanie współpra­cy i wspieranie sol­i­darnoś­ci, które są cen­tral­nymi kwes­t­i­ami dla wyżej wymieniony­ch grup. Land­work­ers’ Alliance również zwięk­sza świado­mość roli drob­ny­ch pro­du­cen­tów żywnoś­ci, gospo­darstw rodzin­ny­ch oraz pracu­ją­cy­ch z ziemią w zapewnie­niu bez­pieczeńst­wa żywnoś­ciowe­go, opiece nad środowiskiem nat­u­ral­nym, życiu wsi, sil­ny­ch społecznoś­ci­ach, dobrostanie zwierząt i wysok­iej jakoś­ci, dostęp­nej żywnoś­ci. Orga­ni­za­c­ja jest członkiem La Via Campesina, między­nar­o­dowe­go ruchu związków chłop­s­kich, pracu­jąc w sol­i­darnoś­ci z rol­nikami z całe­go świata.

Ger­ald Miles, jest eko­log­icznym rol­nikiem z Walii w Wielkiej Bry­tanii, oraz zasłużonym akty­wistą prze­ciw GMO. Prowadzi Gospo­darst­wo Caer­hys Organ­ic Farm na zasadach lokalnoś­ci i eko­log­iczny­ch metod pro­dukcji. Angażu­je lokalną mu społeczność oraz uczy wolon­tar­iuszy o zrównoważony­ch alter­natywach dla żywnoś­ci. Ger­ald stworzył pier­wszy w Walii RWS — Rol­nict­wo Wspier­ane Społecznie ( www.coca-csa.org ) wspier­a­ją­cy pro­dukcję eko­log­iczną oraz dzielą­cy pracę nad nią z kon­sumen­tami, w duchu przy­jaźni i zau­fa­nia. Jest jed­nym z założy­cieli GM Free Cym­ru ( Gm Free Wales ~ www.gmfreecymru.org) mające­go na celu ochronę Walii przed uprawami GM.
Ger­ald jest w Grupie Zarządzu Land­work­ers’ Alliance ( www.landworkersalliance.org.uk ), która dzi­ała na rzecz popraw­ienia wiz­erunku drob­ny­ch rol­ników i gospo­dartw rodzin­ny­ch oraz uzna­nia ich ważnej dla społeczeńst­wa roli. Udziela się w kam­pa­ni­ach na rzecz drob­ny­ch rol­ników, agro-ekologii i suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej.
Filmy o Ger­aldzie: https://vimeo.com/, https://www.youtube.com/

Lyn­ne Davis: Lynne’s poświę­ca się wszys­tkiemu wokół żywnoś­ci: pro­duku­je żywność, dys­try­bu­u­je, prowadzi kam­panie i pisze o jedze­niu, prowadzi warsz­taty o żywnoś­ci i jej gotowa­niu. Jej celem jest zmi­ana sys­te­mu żywnoś­ci, tak aby służył ludziom i naszej planecie. Lyn­ne założyła pod­miejski pro­jekt Street Goat (po pol­sku: Koza Ulicz­na; http://www.streetgoat.co.uk), który stał się inspiru­ją­cym ekspery­mentem pro­dukcji żywnoś­ci na nieużytkach duże­go mias­ta, Bris­tolu. W koop­er­aty­wie kilku­nas­tu osób, członkowie Street Goat wypasają kozy na udostęp­niony­ch przez władze mias­ta dzi­ałkach, doją je oraz dys­try­bu­u­ją przetwor­zone z mleka koziego pro­duk­ty w stwor­zonym i utrzymy­wanym spółdziel­czo sklepiku. Lyn­ne jest akty­wnym członkiem Land­work­ers’ Alliance; była del­e­gatką na drugim Europe­jskim Forum Nye­leni w Cluj w Rumu­nii w 2016.

Dodaj komentarz