Deklaracja EUSKAL HERRIAVII Międzynarodowa Konferencja La Via Campesina

VII Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja La Via Campesina

DEKLARACJA EUSKAL HERRIA
“Żywimy ludzi i budu­je­my ruch by zmienić świat”

Euskal Her­ria — Kraj Basków, 16–24 lip­ca 2017

Del­e­gaci La Via Campesina, reprezen­tu­ją­cy zrzes­zone orga­ni­za­c­je i ruchy, zebrali się w Kra­ju Basków na VII Między­nar­o­dowej Kon­fer­encji od 16 do 24 lip­ca 2017.
Euskal Her­ria to pięk­na ziemia, ziemia sol­i­darnoś­ci, walki i oporu, posi­ada­ją­ca włas­ny język, gdzie trady­c­ja dobrej żywnoś­ci pro­dukowanej przez chłopów i lokalny­ch rybaków pozosta­je sil­na.

My, chłopi, pra­cown­i­cy wiejs­cy, pozbaw­ieni ziemi, lud­ność rdzen­na, pasterze, ryba­cy, wiejskie kobi­ety oraz inni ludzie pracu­ją­cy na wsi na całym świecie deklaru­je­my, że wyży­wimy naszy­ch ludzi i zbudu­je­my ruch, który odmieni świat.

Pomi­mo że, kor­po­rac­je zagra­bi­a­ją i monop­o­lizu­ją więk­szość żyzny­ch ziem uprawny­ch i wód, dys­ponu­ją ogrom­nym kap­i­tałem finan­sowym i kredy­towym, to chłopi pro­duku­ją dwie trze­cie żywnoś­ci kon­sumowanej przez ludzi — rodziny, wspól­no­ty i społeczeńst­wa. Robią to jed­nak w coraz trud­niejszy­ch warunk­ach.

Mega­fuz­je pomiędzy najwięk­szymi kor­po­rac­jami i nieucz­ci­we umowy hand­lowe prowadzą do spad­ku opła­cal­noś­ci pro­dukcji chłop­skiej. Niezrównoważone i nieod­powiedzial­ne tech­nolo­gie i formy pro­dukcji, takie jak GMO, prze­mysłowa pro­dukc­ja zwierząt czy monokul­tu­ry powodu­ją pogłębian­ie prob­le­mu gło­du, zanieczyszcze­nie środowiska, niszcze­nie lokalny­ch społecznoś­ci chłop­s­kich.

W wielu kra­jach widz­imy wzrost nien­aw­iś­ci, rasiz­mu, fun­da­men­tal­iz­mu religi­jne­go, kseno­fo­bii. Łamane są prawa człowieka, w szczegól­noś­ci prawa kobi­et.

Stoimy w obliczu kryzy­su — sys­temów żywnoś­ciowych, rynków, pra­cy, zdrowia ludzkiego, kli­matu i naszej Matki Ziemi. Kryzy­su, który ukry­wa­ją sko­rumpowane rządy i media zależne od interesów glob­al­ne­go kap­i­tału.

Desta­bi­liza­c­je rynków, zmi­any kli­maty­czne i kon­flik­ty zbro­jne podsy­cane przez pon­ad­nar­o­dowy kap­i­tał, zmusza­ją ludzi do masowych migracji w poszuki­wa­niu bez­pieczniejsze­go życia i pra­cy. W La Via Campesina sta­je­my w obronie tych najsłab­szy­ch i najbardziej pokrzy­wd­zony­ch, którzy nie mają nigdzie swo­jej reprezen­tacji.

Od 1993 roku, zaczy­na­jąc od 46 orga­ni­za­cji, pow­ięk­szyliśmy nasz ruch do 200 mil­ionów członków z 164 związków rol­niczy­ch, z 79 kra­jów. Nasza kadra akty­wistów-tłu­maczy umożli­wia nam komu­nikację w więcej niż 20 językach, w tym mniejs­zoś­ciowych by nikt nie pozostał niesłyszany.

Opier­amy naszą wiz­ję na Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, agroekologii, współpra­cy mieszkańców miast i wsi i odnowie lokalny­ch sys­temów żywnoś­ciowych. Na mod­elu, który dostar­czy zdrowej żywnoś­ci pro­dukowanej z poszanowaniem środowiska, po dostęp­nej cenie dla mieszkańców miast, zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie godzi­we wyna­grodze­nie dla jej pro­du­cen­tów.

Agroekolo­gia chłop­ska jest stylem życia i sposobem pro­dukcji. Agroekolo­gia wychodzi poza pro­dukcję żywnoś­ci: uko­rzeniona jest w głębok­iej relacji z naturą, chroni i kul­ty­wu­je trady­c­je i wiedzę naszy­ch przod­ków. To oni selekcjonowali i ulep­sza­li nasiona przez pokole­nia. Nasiona są naszym dziedz­ictwem, początkiem dla żywnoś­ci i życia. Ist­nieje już 60 szkół agroekologii na całym świecie. Mil­iony chłopów w Amerykach, Azji, Afryce i Europie już w prowadza agroeko­log­iczne metody upraw.

Bron­imy naszy­ch praw do nasion i do ziemi, a poprzez agroeko­log­iczne metody odży­wia­nia ziemi, ochronę lasów i łąk odwracamy dra­maty­czne zmi­any kli­maty­czne do których przy­czy­ni­a­ją się rządy, kor­po­rac­je i ich fałszy­we alter­naty­wy, takie jak “zielona ekono­mia”, geoinżynieria, olbrzymie fermy solarne i wia­trowe, biotech­nolo­gia i inne.

Musimy zjed­noczyć się w masowym oporze, aby zapewnić sil­ne narzędzia dla tworzenia alter­naty­wy. Nie może­my wal­czyć w poje­dynkę. Nie jesteśmy już więk­szoś­cią w naszy­ch kra­jach. Musimy zatem mobi­li­zować się na poziomie między­nar­o­dowym.

Siła nasze­go ruchu jest w sol­i­darnoś­ci, wza­jem­nym poszanowa­niu, różnorod­noś­ci i równoś­ci. Na wszys­t­kich poziomach naszy­ch struk­tur i współpra­cy akty­wnie włącza­my kobi­ety i młodzież. Staw­iamy za pri­o­ry­tet autonomię nasze­go ruchu.

Niek­tóre kra­je ofic­jal­nie akcep­tu­ją już ideę suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej i włącza­ją ją w swo­je pra­wo i kon­sty­tuc­je. Mamy moc­ny wpływ na korzyst­ne reformy rol­ne i wzmac­ni­an­ie lokalny­ch rynków chłop­s­kich. Po dwóch dekadach ciężkiej pra­cy mamy przy­go­towaną Deklarację praw chłop­s­kich, której real­iza­c­ja poz­woli na zmi­anę świata.

Wierzymy że lep­szy świat jest możli­wy i że osiąg­niemy go razem.

To skró­cona wer­s­ja tłu­maczenia Deklaracji VII Między­nar­o­dowej Kon­fer­encji La Via Campesina.
Jej pełną treść moż­na przeczy­tać tutaj: https://viacampesina.org/en/viith-international-conference-la-via-campesina-euskal-herria-declaration/

Dodaj komentarz