Seria webinariów szkoleniowych dla członków i sympatyków Nyeleni Polska

W  grud­niu 2017 rozpoczy­namy ser­ię webi­na­riów szkole­niowych poświę­cony­ch różnym aspek­tom suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Spotka­nia poprowadzą prak­ty­cy, badacze i znaw­cy różny­ch dziedz­in składa­ją­cy­ch się na  współczes­ny sys­tem żywnoś­ciowy i łańcuch żywienia, od upraw, przez sieci dys­try­bucji, po rynki i kon­sumpcję.  Webi­na­ria sa bezpłat­ne.  Zaprasza­my do udzi­ału członków oraz sym­pa­tyków ruchu Nye­leni.

KALENDARIUM WEBINARÓW:

Czwartek, 14.12.2017 godz. 20.00 Europa Wschod­nia w glob­al­nym ruchu rol­ników La Via Campesina. Dlaczego i jak orga­ni­za­c­je drob­ny­ch rol­ników w Polsce i w Rumu­nii mogą zmienić kierunek poli­tyki sys­te­mu żywnoś­ci i rol­nict­wa w Europie.

Poniedzi­ałek, 18.12.2017 godz. 20.00 Agroeokolo­gia Chłop­ska: suw­eren­ność żywnoś­ciowa w prak­tyce, odd­ol­nej edukacji i glob­al­nej poli­tyce.

Śro­da, 3.01.2018, godz. 20:00 Chłop, rol­nik — kim jest ten kto nas żywi?

Wtorek, 9.stycznia.2018.r godz. 20.00 Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy: ped­a­gogika, innowac­je i wyzwa­nia w edukacji rol­ników eko­log­iczny­ch w Polsce. 

Piątek, 12.01.2018 godz. 20:00 Bez­pieczeńst­wo żywnoś­ciowe i bez­pieczeńst­wo żywnoś­ci w kon­tekś­cie zmi­an kli­maty­czny­ch i poli­tyki rol­nej w Europie


Szczegółowe opisy poniżej


Czwartek, 14.12.2017 godz. 20.00

Europa Wschod­nia w glob­al­nym ruchu rol­ników La Via Campesina. Dlaczego i jak orga­ni­za­c­je drob­ny­ch rol­ników w Polsce i w Rumu­nii mogą zmienić kierunek poli­tyki sys­te­mu żywnoś­ci i rol­nict­wa w Europie.
Prowadzą­ca: Ramona Domini­cioiu z Eco-Rural­is. Spotkanie w j.angielskim (z możli­wym tłu­macze­niem symul­tan­icznym)

RAMONA DUMINICIOIU jest chłop­ką i rol­niczką mało-obszarową oraz współza­łoży­cielką Sto­warzyszenia Eco-Rural­is w Rumu­nii. W 2016 roku została wybrana na członk­inię Grupy Koor­dynu­jącej Europe­jskiej Koor­dy­nacji Via Campesina (ECVC), w której dzi­ała­ni­ach reprezen­towała Wschod­nią Europę. Rozwi­ja ruch Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej na poziomie europe­jskim, jako członk­ini komite­tu koor­dy­nacji Nye­leni Europe, w imie­niu ECVC. Na poziomie między­nar­o­dowym, Ramona współuczest­niczy w Mech­a­niz­mach Społeczeńst­wa Oby­wa­tel­skiego (Civil Soci­ety Mech­a­nisms, CSM, w relacji z Świa­towym Komitetem Bez­pieczeńst­wa Żywnoś­ciowe­go przy ONZ-cie (CSM-CFS), gdzie reprezen­tu­je pro­du­cen­tów żywnoś­ci. Jest również akty­wnie zaan­gażowana w pro­ces negoc­jacji Deklaracji Praw Chłopów i ludzi pracu­ją­cy­ch na wsi przy ONZ-cie. 

Zare­jestruj się: LINK już wkrótce


Poniedzi­ałek, 18.12.2017 godz. 20.00

Agroeokolo­gia Chłop­ska: suw­eren­ność żywnoś­ciowa w prak­tyce, odd­ol­nej edukacji i glob­al­nej poli­tyce. Prowadzą­ca: Joan­na Bojczewska.

 • Wyjaśn­imy czym jest agroekolo­gia chłop­ska jako prak­tyka Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, jak pow­stawała kon­cepc­ja Agroekologii Chłop­skiej i jakie są jej założe­nia
 • Opisze­my jak odd­ol­ne ruchy społeczne odd­zi­ały­wu­ją przez kon­cepcję Agroekologii na glob­al­ną poli­tykę sys­te­mu żywnoś­ci i rol­nict­wa.
 • Wyjaśn­imy  różnice między ope­ru­ją­cymi definic­jami agroekologii (w ONZ-cie, w świecie nauki, w ruchu Nye­leni) i jakie ma to znacze­nie
 • Podamy przykłady ist­nieją­cy­ch odd­ol­ny­ch inic­jatyw szkole­niowych z agroekologii na świecie i w Europie, m.in. Schola Campesina, Europe­jska Sieć Szkoleń z Agroekologii, Farm-Hack oraz wyjaśn­imy ich unikalne, holisty­czne pode­jś­cie do wiedzy agroeko­log­icznej
 • Przy­bliżymy założe­nia metodologii par­ty­cy­pa­cyjny­ch i ped­a­gogiki szkoleń farmer-to-farmer 

JOANNA BOJCZEWSKA Akty­wistka i rol­niczka eko­log­icz­na, z wyk­sz­tałce­nia antropolog społeczny. Doświad­cze­nie w upraw­ie eko­log­icznej zdoby­wała w Koop­er­aty­wie Organ­i­clea w Lon­dynie. Jest stu­den­tką Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go (2016–2018). Od 2014 roku prowadzi mikro uprawę EKOPOLETKO Stryszów pod Krakowem dostar­cza­jąc sezonowe warzy­wa przez lokalne sieci sprzedaży (koop­er­aty­wę, RWS oraz Targ Pietruszkowy). Współza­kładała plat­for­mę Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nyéléni Polska.W 2017 roku reprezen­towała Nyéléni Pol­ska na VII Kon­fer­encji La Via Campesina oraz na pier­wszym między­nar­o­dowym szkole­niu z Agroekologii i Glob­al­ne­go Zarządza­nia Sys­te­mem Żywnoś­ci i Rol­nict­wa, “Schola Campesina”.

Zare­jestruj się: LINK już wkrótce


Śro­da, 3.01.2018, godz. 20:00                                            Chłop, rol­nik — kim jest ten kto nas żywi? Prowadzą­ca: dr Ruta Śpiewak.

W ramach webi­na­ri­um poruszymy następu­jące tem­aty:

 • Charak­terystyka społecz­na pol­s­kich rol­ników
 • Zmi­ana postrze­ga­nia poję­cia chłopa w cza­sie.
 • Czy poję­cie repezan­tyza­cji van der Ploe­ga (wzras­ta­jącej glob­al­nie liczby  chłopów) —  odnosi się również do drob­ny­ch rol­ników w Polsce?
 • Charak­terystyka społecz­na rol­ników współpracu­ją­cy­ch z pol­skimi koop­er­aty­wami spoży­w­czymi.

Dr Ruta Śpiewak pracu­je  od 10  lat w Insty­tu­cie Roz­wo­ju Wsi i Rol­nict­wa PAN, zaj­mu­je się roz­wo­jem obszarów wiejs­kich, w Polsce, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem zachodzą­cy­ch tam zmi­an społeczny­ch. Pon­ad­to bada zagad­nienia doty­czące pro­dukcji wysok­iej jakoś­ci żywnoś­ci  jako czyn­nika roz­wo­ju wsi. Uczest­niczyła w wielu pro­jek­tach badaw­czy­ch, m.in. związany­ch z różne­go rodza­ju bari­erami roz­wo­ju rol­nict­wa eko­log­iczne­go, pow­stawaniem pol­s­kich koop­er­atyw spoży­w­czy­ch i inny­ch form alter­naty­wny­ch sieci żywnoś­ci. Akty­w­na członk­ini Koop­er­aty­wy Gro­chowskiej.

Zare­jestruj się: LINK już wkrótce


Wtorek, 9.01.2018.r godz. 20.00

Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy: ped­a­gogika, innowac­je i wyzwa­nia w edukacji rol­ników eko­log­iczny­ch w Polsce. Prowadzą­ca: Ewa Smuk-Stra­then­werth

 • Wiz­ja i pow­stanie Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go: wyzwa­nia i potrze­by w zakre­sie edukacji z rol­nict­wa eko­log­iczne­go w Polsce
 • His­to­ria, charak­terystyka i ped­a­gogika Uni­w­er­sytetów Ludowych i ich rola w edukacji i roz­wo­ju na wsi
 • Lekc­je, wnioski i kierunki na przyszłość z pier­wszy­ch dwóch kursów EULu
 • Anal­iza możli­woś­ci roz­wo­ju i upowszech­nienia wiedzy agroeko­log­icznej w Polsce w for­mal­ny­ch i odd­ol­ny­ch for­ma­ch edukacji

EWA SMUK-STRATHENWERTHz wyk­sz­tałce­nia biolog-antropolog. Skończyła też stu­dia pody­plo­mowe z filo­zofii u prof. Michała Hellera na kierunku „Reli­gia i nauka” na Uni­w­er­syte­cie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy w Grzy­bowie. Współza­łoży­cielka i dyrek­torka Sto­warzyszenia Eko­log­iczno- -Kul­tur­al­ne­go „Ziarno”. Z mężem, Peterem, od pon­ad 20 lat prowadzą gospo­darst­wo eko­log­iczne w Grzy­bowie oraz bio-piekarnię i serowarnię. Członek Sto­warzyszenia Ashoka – Innowa­torzy dla Dobra Pub­liczne­go.

Zare­jestruj się: LINK już wkrótce


Piątek, 12.01.2018 godz. 20:00
Bez­pieczeńst­wo żywnoś­ciowe i bez­pieczeńst­wo żywnoś­ci w kon­tekś­cie zmi­an kli­maty­czny­ch i poli­tyki rol­nej w Europie
Prowadzą­ca: dr Katarzy­na Bańkowska
W ramach webi­na­ri­um poruszymy następu­jące tem­aty:

 • pro­dukc­ja żywnoś­ci w Europie i przemi­any potenc­jału pro­duk­cyjne­go państw członkows­kich
 • ważniejsze etapy roz­wo­ju Europe­jskiej Wspól­nej Poli­tyki Rol­nej
 • glob­al­ne trendy między­nar­o­dowych poli­tyk i zmi­any w poli­tyce UE
 • propozy­c­je reform WPR po 2020

dr inż. KATARZYNA BAŃKOWSKA — adi­unkt w Insty­tu­cie Roz­wo­ju Wsi i Rol­nict­wa PAN. Prowadzi anal­izy roli prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejs­kich w roz­wo­ju gospo­dar­czym. Bada­nia doty­czą m. in. dos­tosowa­nia obszarów wiejs­kich do zmi­an kli­maty­czny­ch, wyko­rzys­ta­nia rozpros­zony­ch źródeł energii, sys­temów pro­dukcji rol­nej sprzy­ja­ją­cy­ch zachowa­niu bioróżnorod­noś­ci – w tym eko­log­icznej pro­dukcji żywnoś­ci.

Zare­jestruj się: LINK już wkrótce

 

 

 

Dodaj komentarz