COP23: La Via Campesina apeluje o zmianę systemu żywnościowego w oparciu o agroekologię

 

Bonn (Niem­cy), 9 listopada, 2017: Chłopi, drob­ni rol­ni­cy i ludy tubyl­cze „karmią świat i chłodzą plan­etę”.  Z takim przesłaniem glob­al­ny ruch chłop­ski, La Via Campesina przy­był do Bonn na szczyt kli­maty­czny COP23 i zamierza włączyć je do agendy rozmów  – zarówno w przestrzeni ofic­jal­nej, jak i na Ludowym Szczy­cie Kli­maty­cznym,  pod­czas które­go ruchy społeczne spotkały się, aby opra­cow­ać strate­gie tworzenia alter­natyw dla kap­i­tal­iz­mu i spowodowane­go przezeń kryzy­su kli­maty­czne­go.

Według rapor­tu grupy ETC (http://www.etcgroup.org/content/who-will-feed-us-industrial-food-chain-vs-peasant-food-web ), chłopi i ludy tubyl­cze są jedynymi dostar­czy­cielami żywnoś­ci dla 70% świa­towej pop­u­lacji i czynią to wyko­rzys­tu­jąc zaled­wie 30%  glob­al­ny­ch zasobów nat­u­ral­ny­ch.

Nasza gle­ba nie została nigdy skażona chemikaliami. Korzys­tamy z naszy­ch trady­cyjny­ch nasion, które są w stanie sprostać wielu wyzwan­iom spowodowanym zmi­anami kli­matu, w obliczu których stoimy” — wyjaśniła Michaeli­na Siban­da, mło­da rol­niczka z Zim­bab­we Small­hold­er Organ­ic Farm­ers Forum. „Wiemy, że jeśli chce­my mieć zdrowe poży­wie­nie i zdrowe ekosys­te­my, potrze­bu­je­my zdrowej gle­by”.

Zasady agroekologii poma­ga­ją chronić wodę, ziemię i nasiona. Jed­nakże dla La Via Campesiny agroekolo­gia ma także wymi­ar poli­ty­czny: „Zostało udowod­nione, że agroekolo­gia łączy się z odpornoś­cią, a odporność jest również oporem – odnosi się to do sposobu, w jaki wspól­nie się orga­nizu­je­my i wypra­cowu­je­my konkret­ne propozy­c­je zmi­an, które następ­nie wprowadza­my w życie poprzez pracę i walkę na naszy­ch różny­ch tery­to­ri­ach” — powiedzi­ał Jesús Vázquez, młody orga­ni­za­tor i akty­wis­ta z orga­ni­za­cji Boricuá of Agroe­col­o­gy z Puer­to Rico. We wrześniu tego roku Puer­to Rico zostało naw­ied­zone przez dwa, następu­jące jeden po drugim, niszczy­ciel­skie hura­gany, które poważnie pod­kopały wszys­tkie aspek­ty życia na wyspie, w tym pro­dukcję żywnoś­ci.

W kon­tekś­cie tych hura­ganów byliśmy świad­kami, że prak­tyki rol­nict­wa agroeko­log­iczne­go są o wiele bardziej odporne na ekstremal­ne zjawiska pogodowe — pod­noszą one odporność.  Wiele korzeni i bulw przetr­wało katas­trofę. Wielu chłopów i rol­ników jest już z powrotem na polach, siejąc i upraw­ia­jąc rośliny, pomi­mo że Min­is­ter Rol­nict­wa twierdzi, że rol­nict­wo jest całkowicie zniszc­zone na całej wyspie. Jesteśmy tutaj, żeby przy­pom­nieć rzą­dom, że koniecz­na  jest zmi­ana sys­te­mowa”.

Rozwiąza­nia kryzy­su kli­maty­czne­go pro­ponowane przez La Via Campesinę i jej sojuszników odnoszą się do pod­sta­wowej przy­czyny prob­le­mu – kor­po­ra­cyjnej kon­troli nad pro­ce­sem pode­j­mowa­nia decyzji i będą­cy­ch jej kon­sek­wencją proce­sach zawłaszcza­nia ziemi i wody, krymi­nal­iza­cji chłopów i łama­nia praw człowieka w transnar­o­dowych łańcuchach  dostaw wyko­rzysty­wany­ch dla pro­dukcji żywnoś­ci. „W cza­sie negoc­jacji kli­maty­czny­ch rządy przed­staw­ia­ją fałszy­we rozwiąza­nia. Nazy­wamy je fałszy­wymi, ponieważ propozy­c­je te nie prowadzą do prawdzi­wej zmi­any, lecz raczej służą zwięk­sze­niu  zysków kor­po­racji” — powiedzi­ała Fan­ny Metrat z fran­cuskiej orga­ni­za­cji chłop­skiej Con­fédéra­tion Paysan­ne. „Rynki uprawnień do emisji dwut­lenku węgla, geoinżynieria i tzw. rol­nict­wo przy­jazne kli­ma­towi są pro­mowane przez tych samy­ch ludzi, którzy propagu­ją również wysokoemisyjną pro­dukcję zwierzęcą i pro­duku­jące na eksport rol­nict­wo prze­mysłowe, które wyma­ga uży­cia ogrom­ny­ch iloś­ci paliw kopal­ny­ch. Jest  w tym wielka sprzeczność” — wyjaśniła.

Na COP23 te sprzecznoś­ci widać bard­zo wyraźnie.  Rząd niemiecki, żar­li­wy prop­a­ga­tor zielonej gospo­darki, pozu­je na   przy­wód­cę świa­towych wysiłków na rzecz prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom kli­matu, a jed­nocześnie zwięk­sza pro­dukcję węgla, który jest najbrud­niejszym pali­wem kopal­nym na naszej planecie.  Między­nar­o­dowa del­e­gac­ja członków  La Via Campesiny przyłączyła się do marszu Ende Gelän­de, w którym wzięło udzi­ał pon­ad 4000 osób, i akcji nieposłuszeńst­wa oby­wa­tel­skiego prze­ci­wko najwięk­sze­mu niemieck­iemu przed­siębiorstwu wydoby­w­czemu KWE, wzmac­ni­a­jąc przesłanie, że najważniejszym dzi­ałaniem dla ochrony kli­matu jest pozostaw­ie­nie paliw kopal­ny­ch w ziemi.

Berndt Schmitz, z należącej do La Via Campesiny niemieck­iej orga­ni­za­cji rol­ników Arbeits­ge­mein­schaft bäuer­liche Land­wirtschaft (AbL) pod­kreślił, że konieczne są zmi­any w Niem­czech. Roz­maw­ia­jąc z dzi­en­nikarza­mi, Schmitz powiedzi­ał:

Kon­sek­wenc­je glob­al­ne­go ocieple­nia odczuwane są na całym świecie. W Niemczech,w niek­tórych  regionach  mieliśmy ekstremal­ne susze, a w inny­ch ekstremal­ne deszcze.  W tym roku z powodu niezwyk­le inten­sy­wny­ch burz grad­owych, w niek­tórych regionach Niemiec stra­cil­iśmy niemal całą pro­dukcję owoców! Rząd reagu­je na ten prob­lem  zbyt wol­no. AbL uważa, że rol­nict­wo małoob­szarowe,  które opiera się na lokalny­ch łańcuchach żywnoś­ciowych i wyt­warza­niu żywnoś­ci  eko­log­icznej, poma­ga rozwiązać tę kwest­ię. Sys­tem ten zuży­wa mniej paliw kopal­ny­ch, reduku­jąc emis­je niebez­pieczny­ch gazów cieplar­ni­any­ch. W kon­tekś­cie zmi­an kli­matu drob­ni rol­ni­cy na całym świecie pil­nie potrze­bu­ją wspar­cia, aby mogli wyży­wić ludzi i zachować swo­je źródło utrzy­ma­nia.”.

Do La Via Campesiny przyłączyły się inne najbardziej zagrożone społecznoś­ci, w tym del­e­gac­ja orga­ni­za­cji społecznoś­ci dotknię­ty­ch kon­sek­wenc­jami zmi­any kli­matu w USA, It Takes Roots, a także chłopów i rybaków z Glob­al Con­ver­gence for Land and Water Strug­gles. Reprezen­tan­tka tej orga­ni­za­cji z Zachod­niej Afryki, Mas­sa Koné z Mali, pod­kreśliła wagę współpra­cy z sojusznikami w wal­ce na rzecz prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­an­ie kli­matu i prze­ci­wko różne­go rodza­ju niespraw­iedli­woś­ci: „Jako odd­ol­ne orga­ni­za­c­je oby­wa­tel­skie, patrzymy na te prob­le­my i to co należy w związku z nimi zro­bić, z tej samej per­spek­ty­wy. La Via Campesina spraw­ia, ze głos naszy­ch społecznoś­ci może być usłyszany.  Nasze wezwanie do zmi­any sys­te­mu jest pil­ne, ponieważ szkody są coraz więk­sze.  Dobra wspól­ne, w tym ziemia, lasy i wody, muszą być chro­nione i przy­wró­cone ludziom. Musimy pra­cow­ać wspól­nie z naszymi sojusznikami, aby przy­go­tować się do zmi­any kli­matu”.

Tłu­macze­nie: Jan Skoczy­las

https://viacampesina.org/en/via-campesina-responds-cop23-calling-peasant-agroecology/

 

Dodaj komentarz