Obszary działania

1. Pro­dukc­ja i kon­sumpc­ja
Zmi­ana sposobów pro­dukcji żywnoś­ci i nawyków związany­ch z jej kon­sumpcją

2. Dys­try­buc­ja żywnoś­ci
Zmi­ana metod dys­try­bucji żywnoś­ci

3. Pra­ca i warunki soc­jal­ne
Pod­nosze­nie wartoś­ci pra­cy i poprawa warunk­ów soc­jal­ny­ch w rol­nictwie i przy pro­dukcji żywnoś­ci

4. Zasoby nat­u­ral­ne i włas­ność wspól­na
Odzyskanie praw do nat­u­ral­ny­ch zasobów i włas­noś­ci wspól­nej (na przykład lasów i past­wisk lub przestrzeni pub­licznej)

5. Poli­tyka pub­licz­na
Zmi­ana poli­tyki rządzącej oraz powszech­ny­ch przekon­ań odnośnie żywnoś­ci i sys­te­mu rol­nict­wa

Poza tym:

6. Budowa wspól­ne­go rozu­mienia potrzeb suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej w Polsce

7. Wypra­cow­anie strate­gii wzmac­ni­a­nia suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej w Polsce i na świecie
Kon­sol­i­dac­ja rozpros­zony­ch dzi­ałań społeczny­ch wywodzą­cy­ch się z różny­ch środowisk i pobudek, a mają­cy­ch za cel de fac­to suw­eren­ność żywnoś­ciową.
Tworze­nie konkret­ny­ch, eko­log­iczno-wspól­no­towych alter­natyw dla prze­mysłowe­go mod­elu pro­dukcji i kon­sumpcji.

8. Pro­moc­ja inic­jatyw i dzi­ałań wspier­a­ją­cy­ch suw­eren­ność żywnoś­ciową w Polsce i na świecie
Zmi­ana panu­jącej poli­tyki rol­nej tak, by uwzględ­ni­ała lokalne potrze­by suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej.
Mon­i­torowanie i dban­ie o to, by poli­tyka rol­no-spoży­w­cza umożli­wiała real­iza­cję prawa dostępu do zdrowej żywnoś­ci z zachowaniem troski o kli­mat i środowisko nat­u­ral­ne.

9. Wymi­ana doświad­czeń
Przy­go­towanie przestrzeni dla wymi­any doświad­czeń, prak­tyk, umiejęt­noś­ci mają­cy­ch na względzie popraw­ie­nie suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej.
Zmapowanie ist­nieją­cy­ch inic­jatyw w Polsce i łącze­nie ich z zagranicznymi odpowied­nikami.