Zasoby naturalne i dobro wspólne

Pos­tu­lu­je­my odzyskanie praw do zasobów nat­u­ral­ny­ch oraz do dóbr wspól­ny­ch. Opier­amy się i wal­czymy prze­ci­wko uto­warowie­niu, finan­s­jal­iza­cji i paten­towa­niu dóbr wspól­ny­ch, takich jak ziemia, trady­cyjne i repro­dukowal­ne nasiona, rasy zwierząt hodowlany­ch i zasoby ryb­ne, drze­wa i lasy, woda, atmos­fera i wiedza.

(Europe­jskie Forum Nyéléni, Deklarac­ja Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, 2011)

Suw­eren­ność Żywnoś­ciowa w Europie zależy bezpośred­nio od zdol­noś­ci jej mieszkańców do decy­dowa­nia o tym, kto i w jaki sposób ma dbać o zasoby rol­nicze. Zjawiska uto­warowienia i pry­watyza­cji tych zasobów rozrosły się do ekstremal­ny­ch rozmi­arów, znosząc demokraty­czną kon­trolę nad dobrem wspól­nym i wzma­ga­jąc kumu­lację zasobów w rękach nieliczny­ch. Zanikanie tysię­cy gospo­darstw w Europie każde­go tygod­nia, kon­cen­trac­ja grun­tów przez wielkie farmy oraz masowa migrac­ja ze wsi do miast pokazu­ją, że zmi­ana jest pil­nie potrzeb­na.

Utrata dostępu i kon­troli nad ziemią stanowi główną przeszkodę w dąże­niu do Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej. Aby móc ją osiągnąć, najpierw musi wzros­nąć pop­u­lac­ja terenów rol­niczy­ch. Jed­nak dla tych, którzy nie pochodzą z rodz­in rol­niczy­ch, pozyskanie ziemi pod uprawę może okazać się ekstremal­nie trud­ne. Postępu­jące uprze­mysłowie­nie europe­jskiego rol­nict­wa doprowadz­iło do sytu­acji, w której wielu gospo­darstw rol­ny­ch nie da się przekazać przyszłym pokole­niom, czy to z powodu ich rozmi­arów, ceny, czy też ciągnące­go się za nimi zobow­iąza­nia do spłace­nia pow­stałe­go wcześniej zadłuże­nia. Wielką przeszkodą dla Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej zarówno w Europie, jak i poza jej grani­cami jest zawłaszczanie ziemi przez przed­staw­icieli sek­tora agro­biz­ne­su.

Aby osiągnąć suw­eren­ność żywnoś­ciową, musimy odzyskać nasze dobra wspól­ne: ziemię, nasiona, zwierzę­ta, wodę, wiedzę, atmos­ferę i żywność. Musimy odzyskać kon­trolę nad tymi zasobami, chronić je i zapewnić równy dostęp do nich.