Światowy ruch Nyeleni w Polsce

Nyéléni to między­nar­o­dowy odd­ol­ny ruch w obronie suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, mają­cy na celu budowę porozu­mienia między wszys­tkimi środowiskami społecznymi żywo zain­tere­sowanymi obroną zdrowej, pro­dukowanej lokalnie żywnoś­ci i powszech­ne­go do niej dostępu, oraz wypra­cow­anie wspól­nej dla tych środowisk strate­gii dzi­ałań.

Nazwa Nyéléni pochodzi od imienia leg­en­darnej kobi­ety z afrykańskiego Mali, która sym­bol­izu­je umiejęt­ną gospo­darkę rol­ną, etos pra­cy, inwencji i ekosys­te­mowej troski. Zgod­nie z podaniem Nyéléni właśnie dzięki takiej ekosys­te­mowej zarad­noś­ci dawała poży­wnie całe­mu duże­mu plemie­niu — w ter­mi­nologii forum zapewniła mu food sov­er­eign­ty (suw­eren­ność żywnoś­ciową), stąd właśnie Nye­leni stała się patronką ruchu dając mu swo­je imię pod­czas pier­wsze­go świa­towe­go forum w Sélin­gué, w Mali 2007 roku, kiedy to zostały ustalone ramy wspól­nej poli­tyki.

Pod­stawę ruchu zapoc­zątkowane­go na forum w Mali stanow­ią lokalni pro­du­cen­ci wspierani przez kon­sumen­tów doma­ga­ją­cy­ch się prawa dostępu do lokalnej zdrowej żywnoś­ci i do pro­dukcji włas­nej nieza­leżnej od warunk­ów ogól­noświa­towe­go rynku. Odd­ol­ny ruch budu­ją trady­cyjni chłopi (ludzie związani z ziemią), rdzen­na lud­ność, pasterze, ryba­cy, rol­ni­cy a także orga­ni­za­c­je eko­log­iczne, kon­sumenck­ie oraz kobiece tworząc wspól­nie bard­zo sze­rok­ie spek­trum społeczne i pole odd­zi­ały­wa­nia na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, której pos­tu­lat po raz pier­wszy został sfor­mułowany w 1996 przez między­nar­o­dowy ruch chłop­ski La Via Campesina pod­czas World Sum­mit on Food Secu­ri­ty w Rzymie. Od tamtej pory kwes­t­ia suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej odgry­wa coraz więk­szą rolę w świa­towej poli­tyce prze­ci­wdzi­ała­nia prob­le­mom gło­du i żywienia. Poli­tyka suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej w skali między­nar­o­dowej wskazu­je alter­naty­wę dla neolib­er­al­nej ekonomii wol­ne­go hand­lu.
 Świa­towe Food Sov­er­eign­ty Forum w Mali 2007 roku dało początek orga­ni­za­cji w Europie. Pier­wsze spotkanie odbyło się w 2011 roku w Aus­trii, gdzie uzgod­niono i pod­pisano deklarację Nyéléni Europe1)↓.

Od 25 do 30 października 2016 roku w Rumu­nii odbyło się drugie europe­jskie forum. Wzięli w nim udzi­ał przed­staw­iciele 40 kra­jów, głównie z Europy + przed­staw­iciele inny­ch kon­ty­nen­tów — ogrom­na bioróżnorod­ność 🙂 reprezen­towany był cały ziem­ski ekosys­tem, od tropików Hon­dura­su po Kam­cza­tkę: pon­ad 500 osób mówią­cy­ch różnymi językami, na ple­nar­i­ach i pod­czas dyskusji w gru­pach tłu­maczenia symul­tan­iczne, 7 ofic­jal­ny­ch języków: ang­iel­ski, hisz­pański, fran­cuski, niemiecki, włoski, turecki i rosyjski2)↓ — ist­na, hory­zon­tal­na (bez struk­tu­ry hier­ar­chicznej) “wieża Babel” w parterowym paw­ilonie i źle ogrze­wany­ch namio­tach Expo Tran­syl­wa­nia w Cluj Napoca, było by to wydarze­nie “niedozniesienia” gdy­by nie uczest­ni­cy, ludzie którym równo na ser­cu leży dobro wspól­ne całej Ziemi: wszyscy zaan­gażowani, jed­ni w pro­dukcję, inni w dys­try­bucję zdrowej żywnoś­ci, szerze­nie idei, nauczy­ciele, akty­wiś­ci, wśród nich chłopi (tak chcą być nazy­wani :), lud­ność rdzen­na, ryba­cy, pasterze, rol­ni­cy i pra­cown­i­cy rol­ni, przed­staw­iciele koop­er­atyw spoży­w­czy­ch, dzi­ałacze, obroń­cy praw człowieka, zwierząt, roślin i całej Przy­rody 🙂

Pięć dni dyskusji w gru­pach tem­aty­czny­ch i spotkań ple­narny­ch zaowocow­ało naw­iązaniem kon­tak­tów, ustal­e­niem pod­staw współpra­cy i zary­sem dzi­ałań pro­mu­ją­cy­ch suw­eren­ność żywnoś­ciowa na co dzień, lokalnie i w glob­al­nej poli­tyce.

Dużym osiąg­nię­ciem tego forum była obec­ność na spotka­niu sil­ny­ch reprezen­tacji kra­jów Europy wschod­niej w tym Polski3)↓, Tur­cji” — powiedzi­ała Ramona z goszczącej forum rumuńskiej orga­ni­za­cji Eco Rural­is.

Czy­taj dalej → “Świa­towy ruch Nye­leni w Polsce”

   [ + ]

1. Tutaj moż­na obe­jrzeć film z Nye­leni Europe Forum for Food Sov­er­eign­ty — Krems, Aus­tria 16–21 August 2011 — ang­iel­skie napisy
2. podczas forum prefer­owane było nieuży­wanie ang­iel­skiego jako kul­tur­owej pozostałoś­ci kolo­nial­nej dom­i­nacji jed­ny­ch nad drugimi
3. Magda Jarocka i Marcin Woj­ta­lik z Insty­tu­tu Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci;
Ania Sarzal­ska z EUL-u (Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­ty Ludowe­go w Grzy­bowie);
Nina Józe­fi­na Bąk, Monika Sad­kowska i Wojtek Mejor z Koop­er­aty­wy Dobrze;
przed­staw­iciele Wawel­skiej Koop­er­aty­wy Spoży­w­czej: Kasia Wrona,
per­makul­tur­owi rol­ni­cy Franek Łazarewicz i John Crook spod Biecza,
Joan­na Bojczewska z Ekopo­letka,
Jacek Ben­der Bro­daTaty,
Gre­ta i Paweł Kobielus z Ekoosady Opol­ni­ca;
pani Mał­gorzata Dąbrowska z bio­dy­nam­iczne­go gospo­darst­wa w mazowieckim;
Jędrzej Cyganik reprezen­tował Pol­ską Zieloną Sieć,
a Ben Lazar Fun­dację Otwarty Plan i Ogród społecznoś­ciowy KOS na Krzemionkach

Suwerenność żywnościowa Nyeleni Polska na Terra Madre

Inic­jaty­wa na rzecz Suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Bogate stoisko, nasze, Wawel­skiej Koop­er­aty­wy, Ekopo­letka i Brody­Taty. Insta­lac­ja z kar­tonu, zain­tere­sowanie 🙂 RWS Dobrzyń nad Wisłą, fla­ga “Food Sov­er­eign­ty” na gra­bi­ach i pier­wsza prezen­tac­ja Nye­leni Pol­ska. Udany start

Inic­jaty­wa na Rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Polsce. Stoisko Ter­ra Madre Slow Food Fes­ti­val i prezen­tac­ja, Kraków 12–13.11.2016
Zapiski z wydarzenia

Joan­na Bojczewska

Obec­ni: Ben Lazar, Jacek Ben­der, Joan­na Bojczewska, Katarzy­na Wrona, Jędrek Cyganik, Arek Kuboczek (Wawel­ska Koop), Agnieszka Makowska (EUL), Mag­da Jarocka, Janek Szpil (Ambasada Krakowian)

Co się wydarzyło Czy­taj dalej → “Suw­eren­ność żywnoś­ciowa Nye­leni Pol­ska na Ter­ra Madre”