Produkcja i konsumpcja

Pos­tu­lu­je­my zmi­anę sposobu pro­dukcji i kon­sumpcji żywnoś­ci. Wspier­amy takie sys­te­my pro­dukcji żywnoś­ci, które w przyszłoś­ci będą mogły zapewnić zdrową żywność wszys­tkim mieszkań­com Europy. Główną cechą tych sys­temów jest odporność na czyn­niki zewnętrzne, a także dbałość o bioróżnorod­ność, zasoby nat­u­ral­ne i dobrobyt zwierząt.

(Europe­jskie Forum Nyéléni, Deklarac­ja Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, 2011)

Domin­u­ją­cy w Europie prze­mysłowy mod­el pro­dukcji żywnoś­ci jest kon­trolowany przez  kor­po­rac­je. Opiera się na monokul­tur­ach, paten­towa­niu nasion i ras zwierząt hodowlany­ch, oraz powszech­nym stosowa­niu sztuczny­ch nawozów i chemiczny­ch środ­ków ochrony roślin.  Wielowymi­arową dys­funkcyjność tego mod­elu widać m.in. w ros­ną­cym poziomie sze­roko pojęte­go niedoży­wienia na świecie. W Europie wciąż przy­by­wa osób otyły­ch (niedoży­wiony­ch jakoś­ciowo), za to w inny­ch regionach zwięk­sza się liczba gło­du­ją­cy­ch (niedoży­wiony­ch iloś­ciowo oraz jakoś­ciowo).

Prze­mysłową pro­dukcję żywnoś­ci w obec­nej formie napędza niespraw­iedli­we i nieskuteczne pra­wo. W efek­cie drob­ni lokalni rol­ni­cy tracą kon­trolę i dostęp do pod­sta­wowych zasobów nat­u­ral­ny­ch, takich jak ziemia i woda, a hodowla zwierząt ograniczana się do wiel­kich farm prze­mysłowych.

Ruch Nyéléni Europe pro­mu­je ideę Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, a w jej ramach real­ny, opar­ty na agroekologii, alter­naty­wny mod­el uprawy oraz dostar­cza­nia żywnoś­ci mieszkań­com Europy. Na całym kon­ty­nen­cie my, przed­staw­iciele tego ruchu, wal­czymy o prawa drob­ny­ch pro­du­cen­tów żywnoś­ci, rozwi­jamy i wspier­amy lokalne sys­te­my żywnoś­ciowe, wymieni­amy się nasion­ami i pracu­je­my nad poprawą żyznoś­ci naszy­ch gleb. Dzi­ałamy na rzecz zwięk­szenia odpornoś­ci lokalny­ch sys­temów pro­dukcji żywnoś­ci oraz związanej z nimi sieci relacji między ludźmi na czyn­niki zewnętrzne, takie jak speku­lac­je i kryzysy na rynku żywnoś­ci, niespraw­iedli­wa dys­try­buc­ja żywnoś­ci czy zmi­any kli­matu. Stanow­c­zo sprze­ci­wiamy się tzw. “off­se­towym” rynkom, których celem jest kom­pen­sowanie negaty­wnej dzi­ałal­noś­ci człowieka na środowisko, np. poprzez emisję dwut­lenku węgla czy niszcze­nie bioróżnorod­noś­ci, w miejs­cu innym niż to, gdzie doszło do zaburzenia równowagi ekosys­te­mu.

Powin­niśmy podtrzymy­wać i umac­ni­ać lokalne kul­tu­ry związane z uprawą, przetwarzaniem, spoży­waniem i prze­chowywaniem żywnoś­ci, a także poli­tykę pub­liczną, która przy­wraca relac­je pomiędzy pro­du­cen­tami i kon­sumentami żywnoś­ci.