Gospodarstwo rolne Nojszewski

Jestem na etapie cer­ty­fikacji gospo­darst­wa rol­ne­go. Prowadzę pasiekę, którą docelowo chcę cer­ty­fikować. Jestem stu­den­tem EUL w Grzy­bowie. Chci­ałbym w swo­jej gminie propagować rol­nict­wo zrównoważone i bioróżnorod­ność oraz zachę­cić miejs­cowych rol­ników do akcji wymi­any nasion.

Gospodarstwo “Bratkówka 76”

Obec­nie jesteśmy stu­den­tami eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go w Grzy­bowie. W 2016 mieliśmy pier­wsze żni­wa: ork­isz, gryka.W tym roku pojaw­ią się zwierzę­ta: około 2–3 krowy, 5–10 kóz, 50–80 kur.Wkrótce będziemy aplikować o cer­ty­fikację ekologiczną.W tym roku będziemy zasiewać: grykę, proso, płakurkę oraz warzy­wa.

Gospodarstwo agroturystyczne Majewski

Od roku prowadzę gospo­darst­wo agro­tu­rysty­czne meto­dami eko­log­icznymi (bez cer­ty­fikatu). W tej chwili upraw­iam grykę. Zamiezram pro­dukować kaszę i mąkę. Pon­ad­to w gospo­darst­wie jest ok. 20 kur. Ponieważ moje gospo­darst­wo jest małe szukam możli­woś­ci przetwórst­wa oraz sprzedaży bezpośred­niej, w tym przez inter­net. Pol­ska jest kra­jem w którym tego robić nie mogę. Chcę wal­czyć o wol­ność pro­dukcji i sprzedaży oraz dostęp ludzi w mieś­cie do zdrowej żywnoś­ci.
 Z wyk­sz­tałce­nia jestem socjolo­giem.

Pro­fil Fb: https://m.facebook.com/marcin.majewski

Kooperatywa Grochowska

Dzi­ałamy w Warsza­w­ie już 7 lat, stworzyliśmy małą, ale powoli ros­nącą społeczność lokalną, z coraz trwal­szą i więk­szą grupą dostaw­ców — drob­ny­ch rol­ników, którzy dostar­cza­ją nam żywność, przy okazji ucząc nas czym jest sezonowość, dobre skład­niki, jakie są lokalne, trady­cyjne smaki. Nasze zakupy są waż­na częś­cią ich dochodu, ich jedze­nie jest ważną częś­cią naszej diety. Jesteśmy też częś­cią wspani­ałe­go RWS-u — Dobrzyń nad Wisłą. Dostęp do tak dobrej żywnoś­ci, w jeszcze więk­szym stop­niu pozwala uzmysłow­ić jaka jest różni­ca między dobrym jedze­niem, a złym, czyli tym masowym i jak bard­zo dostęp do dobrych, prosty­ch surow­ców jest ogranic­zony i eli­tarny.

Pro­fil Fb

Plantacja Żeń-Szeń

Rodzin­ne gospo­darst­wo o pro­filu zielarskim funkcjonu­je od 1984 roku. W lat­ach dziewięćdziesią­ty­ch rozpoczęło pier­wszą pol­ską uprawę żeń-szenia. Od 2000 roku plan­tac­je żeń-szenia prowad­zone są w sposób eko­log­iczny. Doświad­cze­nie w pro­dukcji eko­log­icznej zaowocow­ało powołaniem firmy „CHMIEL” spec­jal­izu­jącej się w doradztwie i zaopa­trze­niu klien­tów w nat­u­ral­ne kos­me­tyki
Mogę dostar­czać paczki do klien­tów koop­er­atyw z pro­duk­tami, takimi jak: eko­log­iczne korze­nie żeńszenia, żeń-szeń do spoży­cia i przetwórst­wa, GOLD-Gool — eko­log­icz­na „żeńszeniówka”, ener­getyzu­ją­cy i oczyszcza­ją­cy napój, sad­zonki żeń-szenia z instrukcją uprawy, kasze ork­iszu, gryki jaglane, samop­szy (cen­ne zboże w diecie bezg­lutenowej), top­inam­bur bul­wy do kon­sumpcji i sadzenia, susze , kiszonki, lip­fil­izaty, zioła hurt i detal (tymi­anek, nagi­etek, jeżówka, pokrzy­wa, , mię­ta, melisa, ) i inne.

Strona web: http://zenszen.com,  pro­fil Fb

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO

Pię­kno tej ziemi skła­nia mnie do woła­nia o jej zachowanie dla przyszły­ch pokoleń. Jeżeli miłu­je­cie ojczys­tą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczegól­ny sposób do tych, którym powier­zona została odpowiedzial­ność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapom­i­nali o obow­iązku chronienia go przed eko­log­icznym zniszcze­niem! Niech ksz­tał­tu­ją nade wszys­tko postawy poszanowa­nia dobra wspól­ne­go, praw natu­ry i życia! Niech ich wspier­a­ją orga­ni­za­c­je, które staw­ia­ją sobie za cel obronę dóbr nat­u­ral­ny­ch!” (Jan Paweł II, Zamość, 1999).

To wołanie stało się mot­tem dzi­ałal­noś­ci pow­stałe­go w 2002 roku Beskidzkiego Sto­warzyszenia Pro­dukcji Eko­log­icznej i Turystyki BEST PROEKO. Sto­warzysze­nie orga­nizu­je rol­ników i kon­sumen­tów do dzi­ałań na rzecz ochrony pol­skiej wsi, zachowa­nia dziedz­ict­wa kul­tur­owe­go i his­to­ryczne­go. Celem wiążą­cym dzi­ałal­ność jest trwały, zrównoważony, zin­te­growany rozwój ter­aźniejszy­ch i przyszły­ch pokoleń.

Strona web: http://www.bestproeko.pl

Fundacja Zielone Światło/Zielone Wiadomości

Zielone Wiado­moś­ci od początku są inic­jaty­wą nieza­leżną, naszym wydaw­cą jest Fun­dac­ja Zielone Światło (KRS: 0000296993)

Mis­ją Zielony­ch Wiado­moś­ci jest wzbo­gace­nie debaty pub­licznej w Polsce o zagad­nienia w niej mar­gin­al­i­zowane, poruszane rzad­ko lub w sposób ten­den­cyjny. Kon­sek­went­nie pisze­my na tem­aty związane z ekologią, zrównoważonym roz­wo­jem, demokracją, prawami człowieka, prawami mniejs­zoś­ci, przed­staw­iamy alter­naty­wy dla domin­u­jące­go sys­te­mu społeczno-gospo­dar­czego, nie bojąc się wyraża­nia opinii kon­trow­er­syjny­ch, zarówno z punk­tu widzenia obow­iązu­jącej ide­ologii neolib­er­al­nej i paradyg­matu ciągłe­go wzros­tu gospo­dar­czego, jak i sys­te­mu poglądów lan­sowane­go przez środowiska skra­jnie praw­icowe.

Redagu­ję Zielone Wiado­moś­ci (gaze­ta i por­tal). Deklaru­ję pomoc i współpracę w upowszech­ni­a­n­iu infor­ma­cji na tem­at suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej oraz wspiera­niu mis­ji NYELENI.
Beata Nowak

Strona web: http://www.zielonewiadomosci.pl,  pro­fil Fb

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM

Wspier­amy i pro­mu­je­my wszelkiego rodza­ju inic­jaty­wy na rzecz suw­eren­noś­ci spoży­w­czej, ener­gety­cznej, ide­owej i budowlanej. Orga­nizu­je­my warsz­taty z per­makul­tu­ry, pro­mu­je­my dzi­ała­nia koop­er­atyw spoży­w­czy­ch. Mon­i­toru­je­my i nagłaś­ni­amy akc­je i kam­panie doty­czącej ochrony i pro­mocji pol­skiej, zdrowej żywnoś­ci. Prowadz­imy 2 gospo­darst­wa ukierunk­owane na rozwój w idei per­makul­tu­ry, jed­no w woj. małopol­ski we wsi Sidz­i­na, drugie w woj. pod­karpackim we wsi Jabłonka. Od kilku tygod­ni uru­chomil­iśmy ser­wis infor­ma­cyjny www.freedomnews.pl porusza­ją­cy tem­aty związane z: GMO, koop­er­aty­wami spoży­w­czymi, budown­ictwem nat­u­ral­nym, smo­giem elek­tro­mag­ne­ty­cznym itd. Chęt­nie dołączymy do pol­skiego ruchu suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej i wesprze­my go naszymi kanałami infor­ma­cyjnymi.

Strona web: http://www.sfreedom.org,  pro­fil Fb