Kim jesteśmy

Ruch Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej Nye­leni Pol­ska to międzyśrodowiskowa współpra­ca zainicjowana przez pol­ską del­e­gację obec­ną na drugim Europe­jskim Forum na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r). Forum zjed­noczyło przed­staw­icieli 40 kra­jów w wal­ce o spraw­iedli­wą i zrównoważoną przyszłość rol­nict­wa oraz prze­ci­wko rol­nictwu prze­mysłowe­mu. Pol­ska gru­pa rozpoczęła budowę sieci pod­miotów zaan­gażowany­ch w pro­mowanie zrównoważone­go, lokalne­go rol­nict­wa.

Przys­tępu­je­my do tworzenia sieci ponieważ w Polsce braku­je struk­tur, które mogły­by reprezen­tować głos środowisk dzi­ała­ją­cy­ch w obszarze sze­roko rozu­mi­anej Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej (orga­ni­za­cji rol­niczy­ch,  gospo­darstw indy­wid­u­al­ny­ch, koop­er­atyw, grup kon­sumen­tów i sieci dys­try­bucji, orga­ni­za­cji pro-eko­log­iczny­ch czy pro­mu­ją­cy­ch region­al­ne dziedz­ict­wo kuli­narne). Struk­tu­ry, które w niek­tórych kra­jach Europy Zachod­niej budowane są od 50 lat, my dzisi­aj zaczy­namy tworzyć u siebie. Jest w Polsce wiele wspani­ały­ch inic­jatyw, ale braku­je im wspól­ne­go gło­su, siły prze­bi­cia, reprezen­tacji. Chce­my to zmienić tworząc forum wymi­any infor­ma­cji, propagowa­nia alter­natyw, budowa­nia kam­panii i współpra­cy z orga­ni­za­c­jami między­nar­o­dowymi.

Jesteśmy ludźmi, którzy podziela­ją wartoś­ci oparte na prawach człowieka. Chce­my swo­bod­ne­go przepły­wu osób, a nie wol­ne­go obro­tu kap­i­tałem i towarami, który przy­czy­nia się do niszczenia źródeł utrzy­ma­nia ludzi i w kon­sek­wencji zmusza wielu z nich do migracji. Naszym celem jest współpra­ca i sol­i­darność, a nie konkurenc­ja. Jesteśmy zde­cy­dowani odzyskać naszą demokrację: każdy osoba powin­na mieć możli­wość zaan­gażowa­nia się we wszys­tkie kwest­ie intere­su pub­liczne­go i tworze­nie poli­tyki pub­licznej, decy­du­jąc wspól­nie, w jaki sposób zor­ga­nizu­je­my nasze sys­te­my żywnoś­ciowe. Wyma­ga to stworzenia demokraty­czny­ch sys­temów i pro­cesów, wol­ny­ch od prze­mo­cy czy kor­po­ra­cyjny­ch wpły­wów, a opar­ty­ch na równy­ch prawach i równość płci. Wielu z nas to młodzi ludzie, którzy reprezen­tu­ją przyszłość naszy­ch społeczeństw i naszy­ch zma­gań. Zapew­ni­amy, że nasza ener­gia i kreaty­wność uczynią nasz ruch sil­niejszym. Deklarac­ja Nye­leni 2011.

Jesteśmy niefor­mal­ną meta-orga­ni­za­cją, grupą dzi­ała­nia na rzecz suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, tworzymy ruch społeczny o sze­rokim zasięgu i gęstej sieci kon­tak­tów.

Wypełnij for­mu­la­rz członkowski  by dołączyć do sieci.

Jeśli chcesz po pros­tu być na bieżą­co z naszymi dzi­ała­ni­ami — zapisz się do newslet­tera. Budu­jmy razem ruch na rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Polsce, bądźmy zmi­aną, którą chce­my widzieć.

Założy­cielki i założy­ciele Inic­jaty­wy

 • Joan­na Bojczewska, Gospo­darst­wo EKOPOLETKO Stryszów, stu­den­tka Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go
 • Agnieszka Makowska, Gospo­darst­wo EKOPOLETKO Stryszów, stu­den­tka Eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go
 • Nina Józe­fi­na Bąk, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Woj­ciech Mejor, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Monika Sad­kowska, Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza “Dobrze”
 • Marcin Woj­ta­lik, Insty­tut Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci IGO
 • Katarzy­na Wrona, Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza
 • Jędrzej Cyganik, Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza
 • Mag­dale­na Jarocka, członk­ini RWS Dobrzyń nad Wisłą
 • Anna Sarzal­ska, Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy
 • Franek Łazarewicz, gospo­darst­wo Bro­ken Cel­lar Col­lec­tive, woj. małopol­skie
 • Jack Crook, gospo­darst­wo Bro­ken Cel­lar Col­lec­tive, woj. małopol­skie
 • Jacek Ben­der, gospo­darst­wo Bro­daTaty, woj. małopol­skie
 • Gre­ta i Paweł Kobielus, Ekoosada Opol­ni­ca, woj. dol­nośląskie
 • Mał­gorzata Dąbrowska, gospo­darst­wo bio­dy­nam­iczne, członk­ini sto­warzyszenia Ekoland, woj. mazowieck­ie
 • Ben Lazar, Ogród społecznoś­ciowy KOS na Krzemionkach, Szkoła Permakultura.Edu.PL

Mapa

leg­en­da:

gospo­darst­wa eko­log­iczne

ogrody społecznoś­ciowe

koop­er­aty­wy spoży­w­cze i RWS-sy

szkoły agroekologi i per­makul­tu­ry

NGO-sy

Kooperatywa Spożywcza Współpracownia

Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza Współpra­cow­n­ia pow­stała 13 kwiet­nia 2012 z potrze­by szerzenia świadomej kon­sumpcji. Dzięki bezpośred­nim kon­tak­tom z rol­nikami mamy możli­wość zamaw­ia­nia eko­log­iczny­ch owoców i warzyw po cenach niższy­ch niż rynkowe. W chwili obec­nej, wszys­tkie dzi­ała­nia koop­er­ty­wy koor­dynu­je­my za pośred­nictwem grupy na fejs­booku.

Strona web: http://www.wspolpracownia.pl,  pro­fil Fb: https://www.facebook.com/groups/kooperatywawspolpracownia/

RWS Wolna Wola

RWS Wol­na Wola — świeże zdrowe warzy­wa i owoce od Beaty i Wald­ka co czwartek na Przeła­jowej 5 w O!Mega Szkoła! RWS liczy 25 członków.

Adres: Poz­nań, ul. Przeła­jowa 5,   pro­fil Fb

Przedsielnica

Od sześ­ciu lat “stwarzam” eko­log­iczne gospo­darst­wo. W tym roku urodz­iła się real­na i szy­bka per­spek­ty­wa stworzenia per­makul­tur­owej, anas­tazjowej eko-wioski, częś­ciowo w opar­ciu o moją ziemię. Ustal­e­nia i zebranie zain­tere­sowany­ch w październiku. Joan­na Wajnikon­is

Adres: Siel­ni­ca 89 37–750 Dubiecko

Gospodarstwo ekologiczne Dobrodzień

Jestem matką czwor­ga dzieci, z których dwo­je jest już dorosły­ch i samodziel­ny­ch. Jako świadomy (do pewne­go stop­nia) 🙂 człowiek prze­nieśliśmy się z mężem i dziećmi z Kosza­li­na w oko­lice Opo­la na wieś. Tutaj na opuszc­zonym od 20 lat tere­nie zaczęliśmy ponowną uprawę roślin. Nie sto­su­ję oprysków, ani jakiejkol­wiek chemii w upraw­ie warzyw i owoców.
Nabier­am wprawy w uprawach, szukam nowych rozwiązań i uczę się per­makul­tu­ry.
Na tą chwilę mogę zapro­ponować sprzedaż dużej iloś­ci dyń: olbrzymia i trochę hokkaido.
Mam pszc­zoły, kozy, kury i kaczki. Ale póki co niewielkie jeszcze iloś­ci.

W przyszłoś­ci widzę możli­wość w naucza­niu inny­ch powro­tu do ziemi, prak­ty­czne­go zas­tosowa­nia per­makul­tu­ry, ale do tego dojdziemy nie wcześniej niż za rok. Arleta Kaniewska-Szostek

adres: Makow­czyce, ul. Leś­na 1 46–380 Dobrodzień

Gospodarstwo Słoneczna 25

Gospo­darst­wo Słonecz­na 25. Zaj­mu­je­my się upraw­ian­iem roślin w sposób nat­u­ral­ny, by służyło to matce ziemi i wsze­lakim jej mieszkań­com. Idee nam bliskie to rol­nict­wo wspier­ane przez społeczność- tworze­nie wspól­no­ty- prak­tykowanie kul­tu­ry czyn­nej- “cud ciężkiej pra­cy jako rytu­ał codzi­en­nego życia”
 Od roku mieszkam na wsi i współpracu­ję z ok.1 ha ziemi. Uczę się upraw­ia­nia roslin w taki sposób by służyło to ziemi, ludziom, zwierzę­tom. Intere­su­ję się też jadal­nymi chwastami. Nat­u­ral­ny rozwój jest dla mnie pri­o­ry­tetem. Staram się obdarowywać ludzi darami ziemi oraz angażować ich w opiekę nad ziemią oraz uprawę roślin. Braku­je mi wymi­any doświad­czeń, uczenia się od inny­ch rol­ników. Prag­nę również skupić wokoło gospo­darst­wa grupę ludzi zaan­gażowaną w jego tworze­nie. Moje zain­tere­sowa­nia i pra­ca sku­pi­a­ją się na przy­rodzie i kul­turze. Wio­let­ta Ole­jar­czyk

Pro­fil Fb

Kusykówek

Prowadzę gospo­darst­wo eko­log­iczne, moim dąże­niem jest osiąg­nię­cie samowystar­czal­noś­ci żywnoś­ciowej i ener­gety­cznej.
Mam taką ideę, aby obrót żywnoś­ci odby­wał się w obrę­bie powiatu( 30–40 km). Sto­su­ję w uprawach ochronę bio­log­iczną( efek­ty­wne mikroor­ga­nizmy- EM).
Propagu­ję rol­nict­wo eko­log­iczne, pracu­ję społecznie w sto­warzyszeni­ach: EKOLAND, Pol­ska wol­na od GMO i Sto­warzysze­niu Rol­ników i Kon­sumen­tów. Jarosław Kusyk

pro­fil Fb

Czar Podkowy-Zagroda Edukacyjna

Rodzin­ne, eko­log­iczne gospo­darst­wo agro­tu­rysty­czne, które założyliśmy, ma nam zapewnić samowystar­czal­ność żywnoś­ciową, do której kon­sek­went­nie dążymy. Nad­wyżki z naszej pro­dukcji rol­niczej sprzeda­je­my indy­wid­u­al­nym odbior­com. Staramy się żyć i prowadz­ić gospo­darst­wo w taki sposób, aby nie być uciążli­wymi dla środowiska. Jako Zagro­da Eduka­cyj­na staramy się uświadami­ać dzieci, młodzież i dorosły­ch o potrze­bie ochrony natu­ry i zachowa­nia równowagi w sys­temie, w którym wszyscy żyje­my, zwraca­jąc uwagę zarówno na lokalne jak i glob­al­ne prob­le­my. Jesteśmy członkiem sto­warzyszenia EKOLAND. Agnieszka i Robert Gumbis

Strona web: http://www.czarciapodkowa.com,  pro­fil Fb

Poznańska Kooperatywa Spożywcza

Jesteśmy grupą pon­ad 200 kon­sumen­tów i tworzymy lokalny sys­tem żywnoś­ciowy inny niż domin­u­ją­cy. Głównym dostaw­cą naszej żywnoś­ci jest małe eko­log­iczne gospo­darst­wo z Marsze­wa odd­alone od Poz­na­nia 50 km. Bard­zo cen­ne są dla nas bezpośred­nie relac­je z gospo­darst­wem. Zbu­dowal­iśmy między sobą zau­fanie i mamy wpływ na to, co jemy.
 Poza ksz­tał­towaniem sys­te­mu żywnoś­ciowe­go orga­nizu­je­my sporo wydarzeń, na których dzie­limy się wiedzą. Są to warsz­taty i prelekc­je na tem­aty doty­czące np. per­makul­tur­owych i miejs­kich ogrodów, pszczelarst­wa, efek­ty­wny­ch mikroor­ga­nizmów czy też ogranicza­nia pro­dukcji odpadów. Spo­tykamy się na wiec­zo­rach fil­mowych, podróżniczy­ch albo z grami plan­szowymi.
 Tworzymy i wciąż rozbu­dowu­je­my lokalną wspól­notę stara­jąc się wnieść swój wkład w dobro inny­ch.

Pro­fil Fb: /PoznanskaKooperatywaSpozywcza/

Gospodarstwo „Kozi Las”

Wraz z żoną Zosią jesteśmy z zawodu i wyk­sz­tałce­nia plas­tykami. Od praw­ie trzy­dzi­es­tu lat żyje­my poza sys­te­mem. Prowadz­imy maleńkie gospo­darst­wo 2,20 ha i hodowlę kóz alpe­js­kich fran­cus­kich. Przetwarza­my mleko naszy­ch kózek na doskon­ałe sery i jogur­ty (serowarst­wo to nasza pas­ja nie tylko sposób na zara­bi­an­ie pieniędzy). Wcześniej zaj­mowal­iśmy się hodowlą alpak i trady­cyjnym ręcznym przetwórst­wem ich wełny, na różne ekskluzy­wne wyroby. W chwili obec­nej nasza “Los alpa­que­ros-man­u­fac­ture” dzi­ała zimą gdy kozy mają urlop i nie dają mleka. Wów­czas pro­jek­tu­je­my i real­izu­je­my zamówienia dla naszy­ch klien­tów z całe­go świata. Naszym najwięk­szym osiąg­nię­ciem jest to że żyjąc całkowicie poza sys­te­mem (brak ubez­pieczeń, nie korzys­tanie z żad­ny­ch form pomo­cy państ­wa ani Unii Europe­jskiej) uda­je nam się żyć z pra­cy włas­ny­ch rąk i głów w naszym maleńkim dwuhek­tarowym światku 🙂 Zosia i Janusz Guzows­cy

Strona web: http://duoart.blogspot.com/pro­fil Fb

Gospodarstwo Bio_Arka

Bio_Arka to nasze miejsce, nasze zwierzę­ta, nasz dom i my. Słowem nasz Biotop*, Styl i Sposób na Życie.
 Na dzień dzisiejszy pracu­je­my właś­ci­wie na włas­ny użytek. Nasze uprawy to głównie warzy­wa: ziem­ni­aki, dynie, strączkowe i zioła — dużo ziół, bo potrzeb­ne do naparów i wyrobu włas­ny­ch kos­me­tyków. 🙂 Poza tym małe stad­ko owiec w funkcji kosiarek i pro­du­cen­tów świet­ne­go nawozu. 🙂
 Prowadz­imy Bio_Arka blog — jest to miejsce, w którym opisu­je­my nasze sposoby na życie, które­go doczes­nym celem jest sukcesy­wne odci­nanie się od sys­te­mu tego świata. Opisu­je­my swo­je próby, porażki, małe sukcesy i spry­t­ne paten­ty na ułatwian­ie sobie trud­ne­go życia. Jak pewnie zauważy­cie, nasz ogród i dom prowad­zone są tak, żebyśmy musieli poświę­cać im najm­niejszą możli­wą cząstkę cza­su inten­sy­wne­go dnia. Dale­cy jesteśmy od wykańcza­nia wszys­tkiego pod jak­iś mniej lub bardziej wydu­many gust, czy styl este­ty­czny. Właś­ci­wie jesteśmy anty-este­ty­czni. Jesteśmy do bólu prak­ty­czni i leni­wi. Takie pode­jś­cie, prze­jaw­ia­jące się nie tylko w ogrodzie, ale także w kuli­nar­i­ach, higie­n­ie, kos­me­tykach, prze­rodz­iło się w jak­iś pier­wot­ny min­i­mal­izm. Nie wyszukany, zim­ny i nowoczes­ny min­i­mal­izm znany z żur­nali o architek­turze i wnętrzach, ale min­i­mal­izm pole­ga­ją­cy na robi­e­niu tylko rzeczy niezbęd­nie potrzeb­ny­ch, bez trace­nia energii na ich kolorowanie, upięk­szanie, dodawanie „poli­tu­ry”. Takie pode­jś­cie jest tym bardziej ciekawe, że obo­je z żoną mamy wyższe wyk­sz­tałce­nie jakoś tam kierunk­owane na odczuwanie este­tyki. Architekt i Plas­tyk-kon­ser­wa­tor sztuki.

Strona web: http://naszabioarka.blogspot.compro­fil Fb