Grupa konsumencka RWS Dobrzyń nad Wisłą

RWS Dobrzyń to 4-hek­tarowe gospo­darst­wo, które dostar­cza zdrową, sezonową żywność 200 rodzi­nom (= ok. 600 osób) w Warsza­w­ie i Toruniu. Pier­wsza gru­pa kon­sumencka pow­stała we współpra­cy z warsza­wską Koop­er­aty­wą Połud­niową. Od początku całej inic­jaty­wie przyświę­cały dwa cele: NIE być pro­du­cen­tem żywnoś­ci i NIE być klien­tem. Czemu? Naszym zdaniem nie moż­na mówić o pro­dukowa­niu jedzenia, a żaden/żadna z RWS -owiczów/-ek nigdy nie będzie wyłącznie klientem/-ką. Najważniejsi w tym pro­jek­cie są ludzie. RWS Dobrzyń nie odnosiłby sukcesów, gdy­byśmy wszyscy nie wierzyli, że najlep­sze, co mamy do zaofer­owa­nia, to my i nasze zaan­gażowanie w to, co robimy. Warzy­wa są jedynie koń­cowym ele­mentem tej skom­p­likowanej układanki. O wiele ważniejszy jest kon­takt rol­ników z grupą kon­sumencką. Napędza­my się wza­jem­nie do dzi­ała­nia, mówiąc o swoich potrze­bach, dzieląc ryzyko i korzyś­ci codzi­en­nej pra­cy rol­ników. Dzięki wspar­ciu finan­sowe­mu, które­go udzielamy gospo­darst­wu przed sezonem, gwaran­tu­je­my mu sta­bil­ny rozwój. W zami­an, oprócz pysznej, zdrowej żywnoś­ci rol­ni­cy pokazu­ją nam swo­ją pracę od kuch­ni, relacjonu­ją postępy prac i włącza­ją członków grup kon­sumenc­kich w planowanie upraw. Mag­da Jarocka

pro­fil Fb

Mag­da Jarocka — członk­ini grupy kon­sumenck­iej RWS Dobrzyń; współpracu­je z orga­ni­za­cją pozarzą­dową IGO (Insty­tut Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci).

Dokładam wszel­kich starań, aby jak najwięcej osób w Polsce i zagranicą dowiedzi­ało się o idei Rol­nict­wa Wspier­ane­go przez Społeczność oraz o Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej. Szukam sposobów dotar­cia z tym przekazem do różny­ch grup odbior­ców. Współpracu­ję przy kam­pa­ni­ach, tworzę mate­ri­ały eduka­cyjne i infor­ma­cyjne.

Suwerenność żywnościowa Nyeleni Polska na Terra Madre

Inic­jaty­wa na rzecz Suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Bogate stoisko, nasze, Wawel­skiej Koop­er­aty­wy, Ekopo­letka i Brody­Taty. Insta­lac­ja z kar­tonu, zain­tere­sowanie 🙂 RWS Dobrzyń nad Wisłą, fla­ga “Food Sov­er­eign­ty” na gra­bi­ach i pier­wsza prezen­tac­ja Nye­leni Pol­ska. Udany start

Inic­jaty­wa na Rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Polsce. Stoisko Ter­ra Madre Slow Food Fes­ti­val i prezen­tac­ja, Kraków 12–13.11.2016
Zapiski z wydarzenia

Joan­na Bojczewska

Obec­ni: Ben Lazar, Jacek Ben­der, Joan­na Bojczewska, Katarzy­na Wrona, Jędrek Cyganik, Arek Kuboczek (Wawel­ska Koop), Agnieszka Makowska (EUL), Mag­da Jarocka, Janek Szpil (Ambasada Krakowian)

Co się wydarzyło Czy­taj dalej → “Suw­eren­ność żywnoś­ciowa Nye­leni Pol­ska na Ter­ra Madre”