Dystrybucja żywności

Pro­ponu­je­my zmi­anę sposobów dys­try­bucji żywnoś­ci. Pracu­je­my na rzecz decen­tral­iza­cji łańcuchów żywnoś­ci. Pro­mu­je­my zróżni­cow­ane rynki oparte na sol­i­darności i spraw­iedli­wych cenach, łańcuchach dostaw wyłącza­ją­cy­ch wielu pośred­ników oraz zacieś­ni­an­iu relacji pomiędzy pro­du­cen­tami i kon­sumen­tami w lokalny­ch sieci­ach żywnoś­ciowych. Tylko tak może­my oprzeć się sile i ekspan­sji super­mar­ketów. .

(Europe­jskie Forum Nyéléni, Deklarac­ja Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, 2011)

Przez pon­ad dwie dekady coraz bardziej zdereg­u­lowany sys­te­m eko­nom­iczny dyk­tował warunki rynkom rol­nym na całym świecie.  Przy okazji poz­wolił kilku wielkim grac­zom zdomi­nować wszys­tkie połączenia w łańcuchu żywnoś­ci. Dziś zaled­wie 10% sprzedaw­ców detal­iczny­ch kon­trolu­je 40% europe­jskiego łańcucha dostaw, poczy­na­jąc od pro­dukcji żywnoś­ci, przez jej przetwarzanie, aż po dys­try­bucję. Ros­ną­cy w siłę dys­try­b­u­torzy żywnoś­ci wraz z super­mar­ke­tami zepch­nęli drob­ny­ch pro­du­cen­tów żywnoś­ci na mar­gin­es, stop­niowo zawęża­jąc im możli­wość zby­tu. W efek­cie, zmuszeni do współpra­cy z gigan­tami lokalni pro­du­cen­ci częs­to godzą się na nis­kie wyna­grodzenie za swo­je pro­duk­ty oraz na kontrak­ty uniemożli­wia­ją­c­e im god­ne życie.

By prze­ci­w­staw­ić się temu tren­dowi, potrzeb­na jest nowa kul­tura związana z uprawą, przetwarzaniem, spoży­waniem i prze­chowywaniem żywnoś­ci. Ta kul­tura powin­na zachę­ca­ć do kry­ty­czne­go myśle­nia o etyce w pro­dukcji i mar­ketingu, o warunk­ach pra­cy, zagroże­ni­ach dla zdrowia oraz o smaku żywnoś­ci pro­dukowanej prze­mysłowo. W całej Europie ludzie orga­nizu­ją się, aby budować razem nowe, elasty­czne i tery­to­ri­al­ne sys­te­my żywnoś­ciowe ogranicza­jące do min­i­mum liczbę pośred­ników. Najlep­szy przykład stanowi prężny rozwój już ist­nieją­cy­ch i pow­stawanie coraz to nowych grup RWS (Rol­nict­wo Wspier­ane przez Społeczność), lokalny­ch koop­er­atyw spoży­w­czy­ch i wspól­nie zarządzany­ch sklepów należą­cy­ch do rol­ników. Ważnym ele­mentem tery­to­ri­al­ny­ch sys­temów żywnoś­ciowych są również lokalne targi. Powin­niśmy dalej wspier­ać naszy­ch kra­jowych rol­ników, ofer­u­jąc im szkole­nia z zakre­su alternaty­wny­ch sposobów dys­try­bucji. Powin­niśmy też uświadami­ać opinię pub­liczną na tem­at znaczenia, jakie ma przy­wróce­nie zrównoważony­ch, lokalny­ch sys­temów żywnoś­ciowych.

Prowadze­nie kam­panii nie wystar­czy, aby zmienić sze­roko pojętą kul­turę odży­wia­nia się. Przede wszys­tkim powin­niśmy edukować nasze dzieci od najmłod­szy­ch lat. Potrze­bu­je­my też poli­tyki, która wesprze lokalne, alter­naty­wne rynki, włącza­jąc w to obszar zamówień pub­liczny­ch. Czy­taj dalej → “Dys­try­buc­ja żywnoś­ci”

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

Koop­er­aty­wa “Dobrze” to społeczność 250 członków/iń. Naszym sztan­darowym dzi­ałaniem jest prowadze­nie spółdziel­czego sklepu ze zdrową żywnoś­cią, który jest prak­ty­czną alter­naty­wą wobec sieciówek, super­mar­ketów i drogich sklepów eko­log­iczny­ch. Od sierp­nia 2014 roku prowadz­imy w Warsza­w­ie sklep przy ul. Wilczej 29a, a od lip­ca 2016 roku także sklep przy Ander­sa 27. Sklep jest otwarty dla wszys­t­kich, także osób nie zrzes­zony­ch w Koop­er­aty­wie.
Dzi­ałamy, po to by:
-zwięk­szać dostęp mieszkańców Warsza­wy do zdrowej, świeżej i sezonowej żywnoś­ci
-wspier­ać rozwój lokalny­ch, eko­log­iczny­ch gospo­darstw rol­ny­ch
-pro­mować ekonomię współpra­cy i dobra wspól­ne­go
— pro­mować akty­wizm opar­ty na zasadach demokracji bezpośred­niej.
Współpracu­je­my z kilku­nas­toma eko­log­icznymi gospo­darst­wami rol­nymi, zatrud­ni­amy 8 osób.

Strona: Koop­er­aty­wa “Dobrze”,  pro­fil Fb

Wawelska Kooperatywa Spożywcza

Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza to założona w 2011 roku niefor­mal­na spółdziel­nia kon­sumencka, zrzesza­ją­ca obec­nie około 300 członków – mieszkańców Krakowa, okoliczny­ch rol­ników i wytwór­ców zdrowej żywnoś­ci.
Naszą główną dzi­ałal­noś­cią jest real­iza­c­ja coty­god­niowych zamówień na pro­duk­ty eko­log­iczne od pon­ad 30 dostaw­ców, pokry­wa­ją­cy­ch ok. 95% potrzeb prze­cięt­ne­go gospo­darst­wa domowe­go, w tym kos­me­tyki i środ­ki czys­toś­ci. Cała pra­ca potrzeb­na do funkcjonowa­nia spółdziel­ni jest opar­ta na wolon­taria­cie i rota­cyjnoś­ci obow­iązków.

Wawel­ska to odd­ol­na orga­ni­za­c­ja i lokalna społeczność miejska rozwi­ja­ją­ca postawy oby­wa­tel­skie i zasady demokracji par­ty­cy­pa­cyjnej. Wspól­nie angażu­je­my się w różne inic­jaty­wy eko­log­iczne i społeczne, orga­nizu­je­my spotka­nia, pokazy fil­mowe i zbiórki żywnoś­ci. Jesteśmy też grupą przy­jaciół poma­ga­ją­cy­ch sobie i spędza­ją­cy­ch wspól­nie czas.
Suw­eren­ność żywnoś­ciowa to dla nas szer­szy kon­tek­st dzi­ałań. Deklarac­ja Nye­leni jest naszą deklaracją. Inwes­t­u­je­my pieniądze, wol­ny czas i energię w tworze­nie alter­naty­wne­go sys­te­mu żywnoś­ci, gdzie pra­ca ludzi i natu­ry jest doce­ni­ana, gdzie ich zdrowie jest ważniejsze niż zysk finan­sowy, a współpra­ca staw­iana pon­ad rywal­iza­cję.

Strona: Wawel­ska Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza,  pro­fil Fb.

Grupa konsumencka RWS Dobrzyń nad Wisłą

RWS Dobrzyń to 4-hek­tarowe gospo­darst­wo, które dostar­cza zdrową, sezonową żywność 200 rodzi­nom (= ok. 600 osób) w Warsza­w­ie i Toruniu. Pier­wsza gru­pa kon­sumencka pow­stała we współpra­cy z warsza­wską Koop­er­aty­wą Połud­niową. Od początku całej inic­jaty­wie przyświę­cały dwa cele: NIE być pro­du­cen­tem żywnoś­ci i NIE być klien­tem. Czemu? Naszym zdaniem nie moż­na mówić o pro­dukowa­niu jedzenia, a żaden/żadna z RWS -owiczów/-ek nigdy nie będzie wyłącznie klientem/-ką. Najważniejsi w tym pro­jek­cie są ludzie. RWS Dobrzyń nie odnosiłby sukcesów, gdy­byśmy wszyscy nie wierzyli, że najlep­sze, co mamy do zaofer­owa­nia, to my i nasze zaan­gażowanie w to, co robimy. Warzy­wa są jedynie koń­cowym ele­mentem tej skom­p­likowanej układanki. O wiele ważniejszy jest kon­takt rol­ników z grupą kon­sumencką. Napędza­my się wza­jem­nie do dzi­ała­nia, mówiąc o swoich potrze­bach, dzieląc ryzyko i korzyś­ci codzi­en­nej pra­cy rol­ników. Dzięki wspar­ciu finan­sowe­mu, które­go udzielamy gospo­darst­wu przed sezonem, gwaran­tu­je­my mu sta­bil­ny rozwój. W zami­an, oprócz pysznej, zdrowej żywnoś­ci rol­ni­cy pokazu­ją nam swo­ją pracę od kuch­ni, relacjonu­ją postępy prac i włącza­ją członków grup kon­sumenc­kich w planowanie upraw. Mag­da Jarocka

pro­fil Fb

Mag­da Jarocka — członk­ini grupy kon­sumenck­iej RWS Dobrzyń; współpracu­je z orga­ni­za­cją pozarzą­dową IGO (Insty­tut Glob­al­nej Odpowiedzial­noś­ci).

Dokładam wszel­kich starań, aby jak najwięcej osób w Polsce i zagranicą dowiedzi­ało się o idei Rol­nict­wa Wspier­ane­go przez Społeczność oraz o Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej. Szukam sposobów dotar­cia z tym przekazem do różny­ch grup odbior­ców. Współpracu­ję przy kam­pa­ni­ach, tworzę mate­ri­ały eduka­cyjne i infor­ma­cyjne.

Sprzedaż bezpośrednia w Sejmie — Kooperatywa Dobrze

Dzisi­aj kole­jny raz byliśmy w sejmie (Koop­er­aty­wa Dobrze i Koop­er­aty­wa Na Zdrowie) i zabier­al­iśmy głos próbu­jąc zawal­czyć o to aby sprzedaż bezpośred­nia pro­duk­tów przetwor­zony­ch z gospo­darstw rol­ny­ch weszła w końcu w życie i zaczęła wspier­ać jej wytwór­ców oraz służyć kon­sumen­tom. Wasze apele wysłane na mejla zro­biły ogrom­ne wraże­nie na posłach. Nieste­ty przed­staw­iciele rzą­du byli nieugię­ci. W obec­nym ksz­tał­cie ustawa umożli­wi sprzedaż wyrobów przetwor­zony­ch z włas­ny­ch surow­ców (do 20tys rocznie) wyłącznie na tar­gach i bazarach osobom pry­wat­nym. Stołówki szkol­ne, szpi­tale, spółdziel­nie, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, lokalne sklepiki, gospo­darst­wa agro­tu­rysty­czne będą mogły legal­nie kupić wyłącznie od rol­ników z włas­ną dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą. A to prze­cież są dodatkowe kosz­ty. Nie zgadza­my się na z takim prawem. Rodzin­ne gospo­darst­wa rol­ne są pod­stawą zdrowe­go społeczeńst­wa, w którym żywność wyt­warzana jest w sposób nat­u­ral­ny z poszanowaniem ekosys­te­mu jak i praw osób pracu­ją­cy­ch w rol­nictwie. Dlaczego rządzą­cy nie chcą tego zrozu­mieć? Nawet ONZowski Komitet ds Bez­pieczeńst­wa Żywnoś­ciowe­go, który obrad­ował w Rzymie w czer­w­cu 2016 w doku­men­cie Con­nect­ing small­hold­ers to mar­ket nt włącze­nie rol­ników małoob­szarowych na rynek wyraźnie zaz­naczył, iż:
– należy ułatwić rol­nikom małoob­szarowym i drob­nym wytwór­com dostęp do rynku zby­tu
– pro­mować zamówienia pub­liczne zaadresowane do drob­ny­ch wytwór­ców
– a przede wszys­tkim uznać iż sposób pro­dukcji na małą skalę ma szczegól­nie istot­ny wymi­ar dla zaprzes­ta­nia pus­toszenia wsi. Bądźmy w kon­tak­cie!

Suwerenność żywnościowa Nyeleni Polska na Terra Madre

Inic­jaty­wa na rzecz Suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Bogate stoisko, nasze, Wawel­skiej Koop­er­aty­wy, Ekopo­letka i Brody­Taty. Insta­lac­ja z kar­tonu, zain­tere­sowanie 🙂 RWS Dobrzyń nad Wisłą, fla­ga “Food Sov­er­eign­ty” na gra­bi­ach i pier­wsza prezen­tac­ja Nye­leni Pol­ska. Udany start

Inic­jaty­wa na Rzecz Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej w Polsce. Stoisko Ter­ra Madre Slow Food Fes­ti­val i prezen­tac­ja, Kraków 12–13.11.2016
Zapiski z wydarzenia

Joan­na Bojczewska

Obec­ni: Ben Lazar, Jacek Ben­der, Joan­na Bojczewska, Katarzy­na Wrona, Jędrek Cyganik, Arek Kuboczek (Wawel­ska Koop), Agnieszka Makowska (EUL), Mag­da Jarocka, Janek Szpil (Ambasada Krakowian)

Co się wydarzyło Czy­taj dalej → “Suw­eren­ność żywnoś­ciowa Nye­leni Pol­ska na Ter­ra Madre”