RELACJA z Konferencji dot. Deklaracji Praw Chłopów

 Kieru­ję (…) apel do naszy­ch przed­staw­icieli rzą­dowych — proszę o rzetel­ną dyskusję i zaję­cie stanowiska, które będzie stało w obronie interesów naszy­ch rol­ników, ich rodz­in oraz resz­ty pol­skiego społeczeńst­wa”- Monika Sty­czek-Kury­luk, Lubel­ski Odd­zi­ał Sto­warzyszenia EKOLAND

Na kon­fer­encji doty­czącej Deklaracji Praw Chłopów i inny­ch osób pracu­ją­cy­ch na ter­e­nach wiejs­kich (15–16 listopada, Bukareszt, Rumu­nia) Pol­skę reprezen­towała Monika Sty­czek-Kury­luk, Lubel­ski Odd­zi­ał Sto­warzyszenia EKOLAND

SONY DSC

Czy­taj dalej →RELACJA z Kon­fer­encji dot. Deklaracji Praw Chłopów”

[15. 11. 2017 Konferencja] Dlaczego wszyscy potrzebujemy Deklaracji Praw Chłopów?

15.11.2017r.  w Bukaresz­cie rozpoczy­na się Pub­licz­na Kon­fer­enc­ja w spraw­ie przyję­cia przez ONZ Deklaracji praw chłopów i inny­ch ludzi pracu­ją­cy­ch na obszarach wiejs­kich”. Ten niezwyk­le ważny i moc­ny w diag­nozie doku­ment jest wynikiem prac najwięk­sze­go na świecie odd­ol­ne­go ruchu społeczne­go — ruchu chłop­skiego La Via Campesina (zrzesza­jące­go pon­ad 200 mln osób), który przez niemal dwie dekady kolek­ty­wnie wypra­cowywał zapisy Deklaracji. Orga­ni­za­torem kon­fer­encji jest Eco Rural­is — rumuńska orga­ni­za­c­ja będą­ca członkiem La Via Campesina. Na miejs­cu obec­na jest reprezen­tan­tka Lubel­skiego Odd­zi­ału Ekolan­du — Monika Sty­czek-Kury­luk. Nieste­ty, mimo zaproszeń wysłany­ch przez orga­ni­za­torów nie ma tam przed­staw­icieli pol­skiego rzą­du.

Mimo, że Pol­ska nie uczest­niczyła do tej pory w negoc­jac­jach, doku­ment ma ogrom­ne znacze­nie dla nasze­go społeczeńst­wa. Pol­ska, obok  Rumu­nii i Włoch, jest jed­nym z trzech kra­jów w Europie, które mają najwięk­szą ilość mały­ch i śred­nich gospo­darstw rol­ny­ch, wiele opar­ty­ch na agroeko­log­iczny­ch meto­dach pro­dukcji i lokalny­ch rynkach.

Dlaczego Chłopi a nie rol­ni­cy?

W dyskur­sie społecznym wielu kra­jów poję­cie “chłop” odeszło do lamusa, zastą­pi­one wiz­erunk­iem nowoczes­ne­go rol­nika pracu­jące­go na fer­mie prze­mysłowej. Jed­nak przez tysiące lat to pra­ca chłopów dostar­cza­ła plonów by karmić świat. Tak jest i ter­az.  Reprezen­tan­ci kul­tu­ry chłop­skiej — drob­ni rol­ni­cy, osoby żyjące na wsi, ryba­cy — wszyscy oni upom­i­na­ją się o swo­je prawa. Czy­taj dalej → “[15. 11. 2017 Kon­fer­enc­ja] Dlaczego wszyscy potrze­bu­je­my Deklaracji Praw Chłopów?”

10 Faktów o rolnictwie chłopskim w UE

1.Ilu rol­ników jest w UE?

W UE jest 12,248 mln gospo­darstw, które zaj­mu­ją obszar 174 mil­ionów ha i zatrud­ni­a­ją 25 mil­ionów osób [1]. Więk­szość z nich to gospo­darst­wa małoob­szarowe. Tylko 2,7 % z wszys­t­kich farm stanow­ią te powyżej 100 ha. 11,885 mln (97%) ma poniżej 100 ha [2]. 75% z nich ma poniżej 10 ha, a 69% poniżej 5 ha. [3]. Ziemia jest kon­trolowana przez duże farmy. To te powyżej 100 ha (2,7%) zaj­mu­ją pon­ad 50% ziemi rol­nej w Europie. To oznacza, że 336 tys. rol­ników zarządza 91 mln ha w Europie. Pozostałe 50% ziemi jest w rękach 12 mln europe­js­kich rol­ników (97% wszys­t­kich).

2.Drobni rol­ni­cy (gospo­darst­wa małoob­szarowe) żywią mieszkańców Europy

Zaj­mu­jąc 30%-50% całkowitej powierzch­ni rol­nej, drob­ne gospo­darst­wa wyt­warza­ją żywność dla mieszkańców Europy. Są znacznie bardziej pro­duk­ty­wne w przelicze­niu na hek­tar ziemi. Wg Eurostatu gospo­darst­wa wielkoob­szarowe odpowiada­ją tylko za 11% całkowitej pro­dukcji rol­nej [4]. W 21 kra­jach drob­ni rol­ni­cy uzysku­ją wyższą wartość pro­dukcji uzyski­waną z jed­nos­tki areału (ang. Stan­dard Gross Mar­gin), niż duże gospo­darst­wa. W kra­jach takich jak: Buł­garia, Grec­ja, Hisz­pa­nia, Włochy, Holan­dia, Aus­tria, Por­tu­galia, Rumu­nia i Wielka Bry­ta­nia wartość pro­dukcji z ha w mniejszy­ch gospo­darst­wach jest dwukrot­nie wyższa niż w duży­ch [5]. Czy­taj dalej → “10 Fak­tów o rol­nictwie chłop­skim w UE

Deklaracja Praw Chłopów [cały tekst]

Treść “Deklaracji ONZ w spraw­ie praw chłopów i inny­ch ludzi pracu­ją­cy­ch na obszarach wiejs­kich” Doku­ment przyję­ty przez Między­nar­o­dowy Komitet Koor­dy­na­cyjny Via Campesina w Seu­lu, Marzec 2009.

Celem prac nad Deklaracją  jest stworze­nie między­nar­o­dowe­go instru­men­tu, który poprawi ochronę praw człowieka i zwró­ci uwagę na zagroże­nia i dyskrymi­nację, z którą zma­ga­ją się chłopi i chłop­ki,  inne osoby zaan­gażowane na całym świecie w drob­ną pro­dukcję żywnoś­ci, a także uzna ich prawa do do ziemi, nasion, różnorod­noś­ci bio­log­icznej, god­ny­ch dochodów, źródeł utrzy­ma­nia i środ­ków pro­dukcji.

I. Wstęp

Chłopi stanow­ią praw­ie połowę pop­u­lacji na ziemi. Nawet w świecie zaawan­sowany­ch tech­nologii, spoży­wa się pro­duk­ty dostar­czane przez chłopów. Drob­ne rol­nict­wo nie jest jedynie czyn­noś­cią eko­nom­iczną, ale przede wszys­tkim sposobem na życie dla wielu ludzi. Od dobroby­tu chłopów i odnaw­ial­nej gospo­darki rol­nej zależy bez­pieczeńst­wo nasze­go gatunku. Sza­cunek, ochrona i przestrze­ganie praw chłopów są kluc­zowe dla ochrony ludzkiej egzys­tencji. W rzeczy­wis­toś­ci, nieustan­ne naruszanie praw chłopów zagraża życiu wszys­t­kich ludzi.

II. Naruszanie Praw Chłopów

- Mil­iony chłopów na świecie zmus­zono do opuszczenia upraw­iany­ch terenów, które zostały zagar­nięte za pomocą poli­tyki wewnętrznej i/lub wojska. Ziemia odbier­ana chłopom jest przez­naczana pod rozwój infra­struk­tu­ry i duży­ch pro­jek­tów prze­mysłowych, które pro­mu­ją prze­mysł kopal­ni­any, kurorty turysty­czne, super­mar­kety, rozwój spec­jal­ny­ch stref eko­nom­iczny­ch i upraw komer­cyjny­ch. W rezulta­cie, ziemia jest coraz częś­ciej sku­mu­lowana w rękach zaled­wie kilku osób.
— Państ­wa zanied­bu­ją sek­tor rol­niczy i chłopi nie otrzy­mu­ją odpowied­niego wyna­grodzenia za pro­dukcję rol­ną. Czy­taj dalej → “Deklarac­ja Praw Chłopów [cały tek­st]”

COP23: La Via Campesina apeluje o zmianę systemu żywnościowego w oparciu o agroekologię

 

Bonn (Niem­cy), 9 listopada, 2017: Chłopi, drob­ni rol­ni­cy i ludy tubyl­cze „karmią świat i chłodzą plan­etę”.  Z takim przesłaniem glob­al­ny ruch chłop­ski, La Via Campesina przy­był do Bonn na szczyt kli­maty­czny COP23 i zamierza włączyć je do agendy rozmów  – zarówno w przestrzeni ofic­jal­nej, jak i na Ludowym Szczy­cie Kli­maty­cznym,  pod­czas które­go ruchy społeczne spotkały się, aby opra­cow­ać strate­gie tworzenia alter­natyw dla kap­i­tal­iz­mu i spowodowane­go przezeń kryzy­su kli­maty­czne­go. Czy­taj dalej →COP23: La Via Campesina apelu­je o zmi­anę sys­te­mu żywnoś­ciowe­go w opar­ciu o agroekologię”

I Forum Suwerenności Żywnościowej Nyéléni Polska 25–28.01.2018

To już pewne!!

W dni­ach 25–28 sty­cz­nia 2018 r. w Warsza­w­ie odbędzie się I Forum Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej orga­ni­zowane przez Nyéléni Pol­ska.  Pro­gram i zasady rejes­tracji ogłosimy w pier­wszej połowie grud­nia.

W naw­iąza­niu do między­nar­o­dowych zjazdów Nyéléni orga­ni­zowany­ch na świecie od przeszło dziesię­ciu lat, już na początku nad­chodzące­go roku w Polsce odbędzie się spotkanie środowisk i ruchów na rzecz zmi­any sys­te­mu żywnoś­ci w opar­ciu o założe­nia suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. W tych dni­ach Warsza­wa będzie goś­cić pon­ad stu reprezen­tan­tów i reprezen­tan­tek roz­maity­ch grup: rol­ników, pasterzy, rybaków, spółdziel­nie pro­du­cen­tów i orga­ni­za­c­je rol­nicze, miejs­kich ogrod­ników oraz różne inic­jaty­wy kon­sumenck­ie, od koop­er­atyw spoży­w­czy­ch po mod­ele paczek od rol­nika, orga­ni­za­c­je społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego i te zaj­mu­jące się glob­al­ną edukacją, a także akty­wistów, dzi­en­nikarzy i badaczy. Połączy ich wola współdzi­ała­nia na rzecz tworzenia lep­sze­go sys­te­mu żywnoś­ci i wpły­wa­nia na poli­tykę rol­ną i żywnoś­ciową w Polsce, a także włącza­nia się w pro­cesy między­nar­o­dowe, w których społeczeńst­wo oby­wa­tel­skie ma bard­zo sil­ny głos, a w których Pol­ska wciąż nie ma swo­jej reprezen­tacji.

Forum będzie w Polsce pier­wszą tak wyraźną okazją do zaprezen­towa­nia założeń, wartoś­ci i sys­te­mowych propozy­cji zaw­ier­a­ją­cy­ch się w poję­ciu suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej, sposob­noś­cią do jego wyjaśnienia i upowszech­nienia. Będziemy roz­maw­iać o tym, kto upraw­ia naszą żywność, kto nią hand­lu­je i kto decy­du­je o tym, jak wyglą­da sys­tem żywnoś­ci w Polsce; o tym jakie są jego wady i jak moż­na je napraw­ić; o zmieni­a­ją­cy­ch się rekomen­dac­jach Agencji ds. Wyży­wienia i Rol­nict­wa ONZ oraz o mod­elu chłop­skiej agroekologii. Będziemy dysku­tować o pol­skiej wsi w obliczu glob­al­iza­cji, po inten­sy­wny­ch przemi­anach, i o jej relacji z miastem; będziemy szukać nowych sposobów zacieś­ni­a­nia kon­tak­tów między miastem a wsią i rozwi­ja­nia dobrych prak­tyk na styku ich tery­toriów. Umiejs­cow­imy pol­ską żywność w szer­szym, europe­jskim i glob­al­nym kon­tekś­cie — wobec Wspól­nej Poli­tyki Rol­nej oraz nad­chodzą­cy­ch zmi­an w jej zapisach, a także wobec glob­al­ne­go hand­lu, wpły­wów wiel­kich kor­po­racji, hiper­mar­ketów i agro­biz­ne­su.

Określimy nasze nadzieje, potrze­by i żąda­nia, postaramy się wypra­cow­ać wspól­ne stanowisko i zaplanować wspól­ne dzi­ała­nia, które pomogą nam odd­zi­ały­wać na poli­tykę pub­liczną i powoli zmieni­ać sys­tem żywnoś­ci na bardziej przy­jazny ludziom, ziemi i środowisku.

Niebawem zamieścimy pro­gram oraz pełną infor­ma­cję o tym spotka­niu. Zain­tere­sowany­ch akty­wnym udzi­ałem w spotka­niu prosimy pisać już ter­az na nasz adres nyelenipl@gmail.com

 

Seria webinariów szkoleniowych dla członków i sympatyków Nyeleni Polska

W  grud­niu 2017 rozpoczy­namy ser­ię webi­na­riów szkole­niowych poświę­cony­ch różnym aspek­tom suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Spotka­nia poprowadzą prak­ty­cy, badacze i znaw­cy różny­ch dziedz­in składa­ją­cy­ch się na  współczes­ny sys­tem żywnoś­ciowy i łańcuch żywienia, od upraw, przez sieci dys­try­bucji, po rynki i kon­sumpcję.  Webi­na­ria sa bezpłat­ne.  Zaprasza­my do udzi­ału członków oraz sym­pa­tyków ruchu Nye­leni.

KALENDARIUM WEBINARÓW:

Czwartek, 14.12.2017 godz. 20.00 Europa Wschod­nia w glob­al­nym ruchu rol­ników La Via Campesina. Dlaczego i jak orga­ni­za­c­je drob­ny­ch rol­ników w Polsce i w Rumu­nii mogą zmienić kierunek poli­tyki sys­te­mu żywnoś­ci i rol­nict­wa w Europie.

Poniedzi­ałek, 18.12.2017 godz. 20.00 Agroeokolo­gia Chłop­ska: suw­eren­ność żywnoś­ciowa w prak­tyce, odd­ol­nej edukacji i glob­al­nej poli­tyce.

Śro­da, 3.01.2018, godz. 20:00 Chłop, rol­nik — kim jest ten kto nas żywi?

Wtorek, 9.stycznia.2018.r godz. 20.00 Eko­log­iczny Uni­w­er­sytet Ludowy: ped­a­gogika, innowac­je i wyzwa­nia w edukacji rol­ników eko­log­iczny­ch w Polsce. 

Piątek, 12.01.2018 godz. 20:00 Bez­pieczeńst­wo żywnoś­ciowe i bez­pieczeńst­wo żywnoś­ci w kon­tekś­cie zmi­an kli­maty­czny­ch i poli­tyki rol­nej w Europie Czy­taj dalej → “Seria webi­na­riów szkole­niowych dla członków i sym­pa­tyków Nye­leni Pol­ska”

Zapraszamy na międzypokoleniowe spotkanie rolników dla suwerenności żywnościowej

Zespół koor­dy­na­cyjny Nye­leni Pol­ska zaprasza na Między­pokole­niowe spotkanie rol­ników w Eko­log­icznym Uni­w­er­syte­cie Ludowym w Grzy­bowie, które odbędzie się w dni­ach 1–3 grud­nia i zgro­madzi kilka­dziesiąt przed­staw­icielek i przed­staw­icieli orga­ni­za­cji rol­ników eko­log­iczny­ch i rodzin­ny­ch gospo­darstw rol­ny­ch, pro­du­cen­tów żywnoś­ci i mieszkańców wsi. Masz pyta­nia doty­czące uczest­nict­wa? Zadz­woń: 792553132.

Spotkanie dedykowane jest doświad­c­zonym rol­nikom oraz  rol­nikom młodym i początku­ją­cym,  którzy chcą tworzyć nowy sys­tem żywnoś­ci w opar­ciu o kon­cepcję suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej. Uczest­ni­cy spotka­nia będą dzielić się swoimi doświad­czeni­ami i  rozważać możli­woś­ci współpra­cy.  Wszys­tko to w celu odd­zi­ały­wa­nia na poli­tykę pub­liczną i rzeczy­wis­tość gospo­dar­czą, tak  aby wspier­ała bardziej spraw­iedli­wy i zrównoważony rozwój wsi i gospo­darstw rol­ny­ch.

Czy­taj dalej → “Zaprasza­my na między­pokole­niowe spotkanie rol­ników dla suw­eren­noś­ci żywnoś­ciowej”

Zrozumieć polską wieś [Raport]

Zachę­camy do zapoz­na­nia się ze świeżym raportem Fun­dacji Wspo­ma­gania Wsi. Lek­tu­ra tego doku­men­tu poz­woli zrozu­mieć jak trud­na i waż­na batal­ia jest jeszcze przed nami. Poniżej frag­men­ty skró­cone­go rapor­tu. Całość dostęp­na na stron­ie FWS.

Jeśli trend obser­wowany przez ekspertów nie uleg­nie zmi­an­ie, a nawet nasili się na skutek glob­al­iza­cji i lib­er­al­iza­cji hand­lu, w przyszłoś­ci na wsi mogą pozostać tylko ogrom­ne farmy należące częs­to do zagraniczne­go kap­i­tału oraz gospo­darst­wa mniej zamożny­ch mieszkańców wsi, utrzy­mu­jące się z dopłat trak­towany­ch jak renta soc­jal­na. ”
Czy­taj dalej → “Zrozu­mieć pol­ską wieś [Raport]”