BRODATATY

Bro­dataty to wcielone gospo­darst­wo eko pow­stałe z okruchów tęs­kno­ty za czymś, szcz­erym i zielonym. Bar­w­na opowieść o człowieku, mikrobach, rośli­nach, kom­poś­cie i gno­jówkach. Uprawa bez uży­cia nawozów sztuczny­ch I środ­ków ochrony roślin. Sza­cunek dla ziemi, roślin i ludzi. Godzi­we nawoże­nie i godzi­wa pła­ca. Wiara w bioróżnorod­ność i dużo ekspery­men­tów z per­makul­turą.
Współpracu­je­my z innymi rol­nikami na zasadzie wymi­any dóbr i infor­ma­cji z wiejskiej “chmury”:). Marzymy o stworze­niu lokalny­ch grup, zrzesza­ją­cy­ch mały­ch rol­ników, dostar­cza­ją­cy­ch nie tylko na lokalny targ, ale do szkol­ny­ch i przed­szkol­ny­ch stołówek.

Nasze zbio­ry i twory- stwory sprzeda­je­my bezpośred­nio na Tar­gu Pietruszkowym w Krakowie, do Wawel­skiej Koop­er­aty­wy Spoży­w­czej i do odbior­ców blis­kich, min­i­mal­izu­jąc w taki sposób negaty­wny wpływ trans­portu na środowisko.

Eduku­je­my najmłod­szy­ch w przed­szko­lach i na warsz­tat­ach. Pokazu­je­my i daje­my doświad­czać. Ufamy, że to pod­stawa zmi­any. Zmi­any w głowie, ser­cu i na talerzu. Zmi­any na suw­eren­ność żywnoś­ciową.

Strona: https://brodataty.wordpress.com/,  pro­fil Fb.

Dodaj komentarz