Bioeden Kluczkowo

Od lat wspier­am rozwój rol­nict­wa eko­log­iczne­go w Polsce angażu­jąc się społecznie w dzi­ałal­ność sto­warzyszeń: EKOLAND i Pol­ska Wol­na od GMO.
Od pon­ad dwudzi­es­tu lat prowadzę gospo­darst­wo rol­ne meto­dami eko­log­icznymi propagu­jąc ten rodzaj rol­nict­wa wśród rol­ników i kon­sumen­tów. W gospo­darst­wie staramy się zachować pełen obieg materii i uzyskać samowystar­czal­ność żywnoś­ciową- co w dużej mierze nam się udało.
Zdobyłam uprawnienia dorad­cy rol­no-środowiskowe­go, aby wspier­ać rol­ników w pro­ce­sie prze­jś­cia na eko­log­iczne metody pro­dukcji. Chęt­nie uczest­niczę w spotka­ni­ach z kon­sumen­tami, prowadząc prelekc­je o współczes­ny­ch meto­dach pro­dukcji żywnoś­ci i ich wpły­wie na zdrowie ludzi i środowiska.

Strona web: http://www.bioedenkluczkowo.pl,  pro­fil Fb

Dodaj komentarz