Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO

Pię­kno tej ziemi skła­nia mnie do woła­nia o jej zachowanie dla przyszły­ch pokoleń. Jeżeli miłu­je­cie ojczys­tą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczegól­ny sposób do tych, którym powier­zona została odpowiedzial­ność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapom­i­nali o obow­iązku chronienia go przed eko­log­icznym zniszcze­niem! Niech ksz­tał­tu­ją nade wszys­tko postawy poszanowa­nia dobra wspól­ne­go, praw natu­ry i życia! Niech ich wspier­a­ją orga­ni­za­c­je, które staw­ia­ją sobie za cel obronę dóbr nat­u­ral­ny­ch!” (Jan Paweł II, Zamość, 1999).

To wołanie stało się mot­tem dzi­ałal­noś­ci pow­stałe­go w 2002 roku Beskidzkiego Sto­warzyszenia Pro­dukcji Eko­log­icznej i Turystyki BEST PROEKO. Sto­warzysze­nie orga­nizu­je rol­ników i kon­sumen­tów do dzi­ałań na rzecz ochrony pol­skiej wsi, zachowa­nia dziedz­ict­wa kul­tur­owe­go i his­to­ryczne­go. Celem wiążą­cym dzi­ałal­ność jest trwały, zrównoważony, zin­te­growany rozwój ter­aźniejszy­ch i przyszły­ch pokoleń.

Strona web: http://www.bestproeko.pl

Dodaj komentarz