Kooperatywa Spożywcza Współpracownia

Koop­er­aty­wa Spoży­w­cza Współpra­cow­n­ia pow­stała 13 kwiet­nia 2012 z potrze­by szerzenia świadomej kon­sumpcji. Dzięki bezpośred­nim kon­tak­tom z rol­nikami mamy możli­wość zamaw­ia­nia eko­log­iczny­ch owoców i warzyw po cenach niższy­ch niż rynkowe. W chwili obec­nej, wszys­tkie dzi­ała­nia koop­er­ty­wy koor­dynu­je­my za pośred­nictwem grupy na fejs­booku.

Strona web: http://www.wspolpracownia.pl,  pro­fil Fb: https://www.facebook.com/groups/kooperatywawspolpracownia/

RWS Wolna Wola

RWS Wol­na Wola — świeże zdrowe warzy­wa i owoce od Beaty i Wald­ka co czwartek na Przeła­jowej 5 w O!Mega Szkoła! RWS liczy 25 członków.

Adres: Poz­nań, ul. Przeła­jowa 5,   pro­fil Fb

Przedsielnica

Od sześ­ciu lat “stwarzam” eko­log­iczne gospo­darst­wo. W tym roku urodz­iła się real­na i szy­bka per­spek­ty­wa stworzenia per­makul­tur­owej, anas­tazjowej eko-wioski, częś­ciowo w opar­ciu o moją ziemię. Ustal­e­nia i zebranie zain­tere­sowany­ch w październiku. Joan­na Wajnikon­is

Adres: Siel­ni­ca 89 37–750 Dubiecko

Gospodarstwo ekologiczne Dobrodzień

Jestem matką czwor­ga dzieci, z których dwo­je jest już dorosły­ch i samodziel­ny­ch. Jako świadomy (do pewne­go stop­nia) 🙂 człowiek prze­nieśliśmy się z mężem i dziećmi z Kosza­li­na w oko­lice Opo­la na wieś. Tutaj na opuszc­zonym od 20 lat tere­nie zaczęliśmy ponowną uprawę roślin. Nie sto­su­ję oprysków, ani jakiejkol­wiek chemii w upraw­ie warzyw i owoców.
Nabier­am wprawy w uprawach, szukam nowych rozwiązań i uczę się per­makul­tu­ry.
Na tą chwilę mogę zapro­ponować sprzedaż dużej iloś­ci dyń: olbrzymia i trochę hokkaido.
Mam pszc­zoły, kozy, kury i kaczki. Ale póki co niewielkie jeszcze iloś­ci.

W przyszłoś­ci widzę możli­wość w naucza­niu inny­ch powro­tu do ziemi, prak­ty­czne­go zas­tosowa­nia per­makul­tu­ry, ale do tego dojdziemy nie wcześniej niż za rok. Arleta Kaniewska-Szostek

adres: Makow­czyce, ul. Leś­na 1 46–380 Dobrodzień

Gospodarstwo Słoneczna 25

Gospo­darst­wo Słonecz­na 25. Zaj­mu­je­my się upraw­ian­iem roślin w sposób nat­u­ral­ny, by służyło to matce ziemi i wsze­lakim jej mieszkań­com. Idee nam bliskie to rol­nict­wo wspier­ane przez społeczność- tworze­nie wspól­no­ty- prak­tykowanie kul­tu­ry czyn­nej- “cud ciężkiej pra­cy jako rytu­ał codzi­en­nego życia”
 Od roku mieszkam na wsi i współpracu­ję z ok.1 ha ziemi. Uczę się upraw­ia­nia roslin w taki sposób by służyło to ziemi, ludziom, zwierzę­tom. Intere­su­ję się też jadal­nymi chwastami. Nat­u­ral­ny rozwój jest dla mnie pri­o­ry­tetem. Staram się obdarowywać ludzi darami ziemi oraz angażować ich w opiekę nad ziemią oraz uprawę roślin. Braku­je mi wymi­any doświad­czeń, uczenia się od inny­ch rol­ników. Prag­nę również skupić wokoło gospo­darst­wa grupę ludzi zaan­gażowaną w jego tworze­nie. Moje zain­tere­sowa­nia i pra­ca sku­pi­a­ją się na przy­rodzie i kul­turze. Wio­let­ta Ole­jar­czyk

Pro­fil Fb