Gospodarstwo naturalne

Gospo­darst­wo Słonecz­na 25. Zaj­mu­je­my się upraw­ian­iem roślin w sposób nat­u­ral­ny, by służyło to matce ziemi i wsze­lakim jej mieszkań­com. Idee nam bliskie to rol­nict­wo wspier­ane przez społeczność- tworze­nie wspól­no­ty- prak­tykowanie kul­tu­ry czyn­nej- “cud ciężkiej pra­cy jako rytu­ał codzi­en­nego życia”
 Od roku mieszkam na wsi i współpracu­ję z ok.1 ha ziemi. Uczę się upraw­ia­nia roslin w taki sposób by służyło to ziemi, ludziom, zwierzę­tom. Intere­su­ję się też jadal­nymi chwastami. Nat­u­ral­ny rozwój jest dla mnie pri­o­ry­tetem. Staram się obdarowywać ludzi darami ziemi oraz angażować ich w opiekę nad ziemią oraz uprawę roślin. Braku­je mi wymi­any doświad­czeń, uczenia się od inny­ch rol­ników. Prag­nę również skupić wokoło gospo­darst­wa grupę ludzi zaan­gażowaną w jego tworze­nie. Moje zain­tere­sowa­nia i pra­ca sku­pi­a­ją się na przy­rodzie i kul­turze. Wio­let­ta Ole­jar­czyk

Pro­fil Fb

Kusykówek

Prowadzę gospo­darst­wo eko­log­iczne, moim dąże­niem jest osiąg­nię­cie samowystar­czal­noś­ci żywnoś­ciowej i ener­gety­cznej.
Mam taką ideę, aby obrót żywnoś­ci odby­wał się w obrę­bie powiatu( 30–40 km). Sto­su­ję w uprawach ochronę bio­log­iczną( efek­ty­wne mikroor­ga­nizmy- EM).
Propagu­ję rol­nict­wo eko­log­iczne, pracu­ję społecznie w sto­warzyszeni­ach: EKOLAND, Pol­ska wol­na od GMO i Sto­warzysze­niu Rol­ników i Kon­sumen­tów. Jarosław Kusyk

pro­fil Fb

Czar Podkowy-Zagroda Edukacyjna

Rodzin­ne, eko­log­iczne gospo­darst­wo agro­tu­rysty­czne, które założyliśmy, ma nam zapewnić samowystar­czal­ność żywnoś­ciową, do której kon­sek­went­nie dążymy. Nad­wyżki z naszej pro­dukcji rol­niczej sprzeda­je­my indy­wid­u­al­nym odbior­com. Staramy się żyć i prowadz­ić gospo­darst­wo w taki sposób, aby nie być uciążli­wymi dla środowiska. Jako Zagro­da Eduka­cyj­na staramy się uświadami­ać dzieci, młodzież i dorosły­ch o potrze­bie ochrony natu­ry i zachowa­nia równowagi w sys­temie, w którym wszyscy żyje­my, zwraca­jąc uwagę zarówno na lokalne jak i glob­al­ne prob­le­my. Jesteśmy członkiem sto­warzyszenia EKOLAND. Agnieszka i Robert Gumbis

Strona web: http://www.czarciapodkowa.com,  pro­fil Fb

Poznańska Kooperatywa Spożywcza

Jesteśmy grupą pon­ad 200 kon­sumen­tów i tworzymy lokalny sys­tem żywnoś­ciowy inny niż domin­u­ją­cy. Głównym dostaw­cą naszej żywnoś­ci jest małe eko­log­iczne gospo­darst­wo z Marsze­wa odd­alone od Poz­na­nia 50 km. Bard­zo cen­ne są dla nas bezpośred­nie relac­je z gospo­darst­wem. Zbu­dowal­iśmy między sobą zau­fanie i mamy wpływ na to, co jemy.
 Poza ksz­tał­towaniem sys­te­mu żywnoś­ciowe­go orga­nizu­je­my sporo wydarzeń, na których dzie­limy się wiedzą. Są to warsz­taty i prelekc­je na tem­aty doty­czące np. per­makul­tur­owych i miejs­kich ogrodów, pszczelarst­wa, efek­ty­wny­ch mikroor­ga­nizmów czy też ogranicza­nia pro­dukcji odpadów. Spo­tykamy się na wiec­zo­rach fil­mowych, podróżniczy­ch albo z grami plan­szowymi.
 Tworzymy i wciąż rozbu­dowu­je­my lokalną wspól­notę stara­jąc się wnieść swój wkład w dobro inny­ch.

Pro­fil Fb: /PoznanskaKooperatywaSpozywcza/

Gospodarstwo „Kozi Las”

Wraz z żoną Zosią jesteśmy z zawodu i wyk­sz­tałce­nia plas­tykami. Od praw­ie trzy­dzi­es­tu lat żyje­my poza sys­te­mem. Prowadz­imy maleńkie gospo­darst­wo 2,20 ha i hodowlę kóz alpe­js­kich fran­cus­kich. Przetwarza­my mleko naszy­ch kózek na doskon­ałe sery i jogur­ty (serowarst­wo to nasza pas­ja nie tylko sposób na zara­bi­an­ie pieniędzy). Wcześniej zaj­mowal­iśmy się hodowlą alpak i trady­cyjnym ręcznym przetwórst­wem ich wełny, na różne ekskluzy­wne wyroby. W chwili obec­nej nasza “Los alpa­que­ros-man­u­fac­ture” dzi­ała zimą gdy kozy mają urlop i nie dają mleka. Wów­czas pro­jek­tu­je­my i real­izu­je­my zamówienia dla naszy­ch klien­tów z całe­go świata. Naszym najwięk­szym osiąg­nię­ciem jest to że żyjąc całkowicie poza sys­te­mem (brak ubez­pieczeń, nie korzys­tanie z żad­ny­ch form pomo­cy państ­wa ani Unii Europe­jskiej) uda­je nam się żyć z pra­cy włas­ny­ch rąk i głów w naszym maleńkim dwuhek­tarowym światku 🙂 Zosia i Janusz Guzows­cy

Strona web: http://duoart.blogspot.com/pro­fil Fb

Gospodarstwo Bio_Arka

Bio_Arka to nasze miejsce, nasze zwierzę­ta, nasz dom i my. Słowem nasz Biotop*, Styl i Sposób na Życie.
 Na dzień dzisiejszy pracu­je­my właś­ci­wie na włas­ny użytek. Nasze uprawy to głównie warzy­wa: ziem­ni­aki, dynie, strączkowe i zioła — dużo ziół, bo potrzeb­ne do naparów i wyrobu włas­ny­ch kos­me­tyków. 🙂 Poza tym małe stad­ko owiec w funkcji kosiarek i pro­du­cen­tów świet­ne­go nawozu. 🙂
 Prowadz­imy Bio_Arka blog — jest to miejsce, w którym opisu­je­my nasze sposoby na życie, które­go doczes­nym celem jest sukcesy­wne odci­nanie się od sys­te­mu tego świata. Opisu­je­my swo­je próby, porażki, małe sukcesy i spry­t­ne paten­ty na ułatwian­ie sobie trud­ne­go życia. Jak pewnie zauważy­cie, nasz ogród i dom prowad­zone są tak, żebyśmy musieli poświę­cać im najm­niejszą możli­wą cząstkę cza­su inten­sy­wne­go dnia. Dale­cy jesteśmy od wykańcza­nia wszys­tkiego pod jak­iś mniej lub bardziej wydu­many gust, czy styl este­ty­czny. Właś­ci­wie jesteśmy anty-este­ty­czni. Jesteśmy do bólu prak­ty­czni i leni­wi. Takie pode­jś­cie, prze­jaw­ia­jące się nie tylko w ogrodzie, ale także w kuli­nar­i­ach, higie­n­ie, kos­me­tykach, prze­rodz­iło się w jak­iś pier­wot­ny min­i­mal­izm. Nie wyszukany, zim­ny i nowoczes­ny min­i­mal­izm znany z żur­nali o architek­turze i wnętrzach, ale min­i­mal­izm pole­ga­ją­cy na robi­e­niu tylko rzeczy niezbęd­nie potrzeb­ny­ch, bez trace­nia energii na ich kolorowanie, upięk­szanie, dodawanie „poli­tu­ry”. Takie pode­jś­cie jest tym bardziej ciekawe, że obo­je z żoną mamy wyższe wyk­sz­tałce­nie jakoś tam kierunk­owane na odczuwanie este­tyki. Architekt i Plas­tyk-kon­ser­wa­tor sztuki.

Strona web: http://naszabioarka.blogspot.compro­fil Fb

Gospodarstwo rolne Nojszewski

Jestem na etapie cer­ty­fikacji gospo­darst­wa rol­ne­go. Prowadzę pasiekę, którą docelowo chcę cer­ty­fikować. Jestem stu­den­tem EUL w Grzy­bowie. Chci­ałbym w swo­jej gminie propagować rol­nict­wo zrównoważone i bioróżnorod­ność oraz zachę­cić miejs­cowych rol­ników do akcji wymi­any nasion.

Gospodarstwo “Bratkówka 76”

Obec­nie jesteśmy stu­den­tami eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go w Grzy­bowie. W 2016 mieliśmy pier­wsze żni­wa: ork­isz, gryka.W tym roku pojaw­ią się zwierzę­ta: około 2–3 krowy, 5–10 kóz, 50–80 kur.Wkrótce będziemy aplikować o cer­ty­fikację ekologiczną.W tym roku będziemy zasiewać: grykę, proso, płakurkę oraz warzy­wa.

Gospodarstwo agroturystyczne Majewski

Od roku prowadzę gospo­darst­wo agro­tu­rysty­czne meto­dami eko­log­icznymi (bez cer­ty­fikatu). W tej chwili upraw­iam grykę. Zamiezram pro­dukować kaszę i mąkę. Pon­ad­to w gospo­darst­wie jest ok. 20 kur. Ponieważ moje gospo­darst­wo jest małe szukam możli­woś­ci przetwórst­wa oraz sprzedaży bezpośred­niej, w tym przez inter­net. Pol­ska jest kra­jem w którym tego robić nie mogę. Chcę wal­czyć o wol­ność pro­dukcji i sprzedaży oraz dostęp ludzi w mieś­cie do zdrowej żywnoś­ci.
 Z wyk­sz­tałce­nia jestem socjolo­giem.

Pro­fil Fb: https://m.facebook.com/marcin.majewski