EMformacja Efektywne Mikroorganizmy Dystrybucja i Promocja

Wspier­amy ideę suw­eren­noś­ci żywieniowej poprzez upowszech­ni­an­ie tech­nologii EM Efek­ty­wne Mikroor­ga­nizmy, która pozwala zastąpić nawozy chemiczne i agresy­wne środ­ki ochrony roślin przy­jaznymi dla ludzi i środowiska preparatami. Pro­duk­ty EM wyt­warzane są na bazie szczepów bak­teryjny­ch pochodzą­cy­ch z naszej stre­fy kli­maty­cznej i pro­dukowane w Polsce. Poma­ga­ją śred­nim i dużym pro­du­cen­tom rol­nym prze­chodz­ić na eko­log­iczne metody uprawy i umożli­wia­ją ogrod­nikom-ama­torom osiągnąć znacznie lep­sze plony w ogród­kach przy­do­mowych, bez więk­sze­go nakładu pra­cy i szkodli­wych dla zdrowia sub­stancji.

Strona: EMfor­ma­c­ja, Pro­fil Fb

Dodaj komentarz