Suwerenność Żywnościowa w Polsce

Dzi­ałanie zgod­nie z założe­ni­ami Suw­eren­noś­ci Żywnoś­ciowej, która oznacza pra­wo społeczeństw do demokraty­czne­go defin­iowa­nia swoich sys­temów żywnoś­ciowych i rol­ny­ch, w sposób, który nie szkodzi innym ludziom i środowisku, jest w Polsce reprezen­towane przez setki pod­miotów: orga­ni­za­cji rol­niczy­ch, rol­ników indy­wid­u­al­ny­ch, grup kon­sumenc­kich, akty­wisty­czny­ch, przed­siębiorstw i inny­ch. Chce­my wam je przed­staw­ić ale też połączyć je między sobą, a by wspól­nie pokazać naszą siłę. Ist­nieje w Polsce wiele wspani­ały­ch inic­jatyw, ale braku­je nam wspól­ne­go gło­su, siły prze­bi­cia, reprezen­tacji.

Jesteśmy ludźmi, którzy podziela­ją wartoś­ci oparte na prawach człowieka. Chce­my swo­bod­ne­go przepły­wu osób, a nie wol­ne­go obro­tu kap­i­tałem i towarami, który przy­czy­nia się do niszczenia źródeł utrzy­ma­nia ludzi i w kon­sek­wencji zmusza wielu z nich do migracji. Naszym celem jest współpra­ca i sol­i­darność, a nie konkurenc­ja. Jesteśmy zde­cy­dowani odzyskać naszą demokrację: każdy osoba powin­na mieć możli­wość zaan­gażowa­nia się we wszys­tkie kwest­ie intere­su pub­liczne­go i tworze­nie poli­tyki pub­licznej, decy­du­jąc wspól­nie, w jaki sposób zor­ga­nizu­je­my nasze sys­te­my żywnoś­ciowe. Wyma­ga to stworzenia demokraty­czny­ch sys­temów i pro­cesów, wol­ny­ch od prze­mo­cy czy kor­po­ra­cyjny­ch wpły­wów, a opar­ty­ch na równy­ch prawach i równość płci. Wielu z nas to młodzi ludzie, którzy reprezen­tu­ją przyszłość naszy­ch społeczeństw i naszy­ch zma­gań. Zapew­ni­amy, że nasza ener­gia i kreaty­wność uczynią nasz ruch sil­niejszym. Aby tak się stało, musimy mieć możli­wość uczest­niczenia w dostar­cza­niu żywnoś­ci i zostać włąc­zonymi w wszys­tkie struk­tu­ry i decyz­je. Jesteśmy przeko­nani, że suw­eren­ność żywnoś­ciowa to nie tylko krok naprzód w kierunku zmi­any naszy­ch sys­temów żywnoś­ciowych i rol­ny­ch, ale także pier­wszy krok ku szer­szej zmi­an­ie w naszy­ch społeczeńst­wach
Deklarac­ja Nye­leni 2011

Dodaj komentarz