Krakowski Ogród Społecznościowy KOS na Krzemionkach

Ogród społecznoś­ciowy KOS na Krzemionkach założony w zeszłym roku (2015), na tere­nie opuszc­zone­go ogro­du w otulin­ie zabytkowe­go Parku Bed­narskiego na Podgórzu, które­go stulet­nia his­to­ria się­ga cza­sów ogrod­nika Szczygła, kon­ser­wa­tora w przed­szkolu Zakładów Tramwa­jowych na Krzemionkach.
 Nasz ogród prowadz­imy metodą per­makul­tu­ry — eko­log­iczne­go miejskiego rol­nict­wa, kładąc nacisk na budowę bioróżnorod­ne­go ekosys­te­mu aż po wymi­ar społeczny. W ogrodzie mamy wspól­ny kom­pos­town­ik, grząd­ki, sadek, spi­ralę ziół, ule i zbiornik na wodę deszczówkę, a w nimi rybki na komary i na uciechę nie tylko dzieci 🙂 Jak za cza­sów ogrod­nika Szczygła współpracu­je­my z przed­szkolem po sąsiedzku — w zami­an za wodę dawal­iśmy dzieciom lekc­je przy­rody, między innymi posadzil­iśmy fasolki.. W ogrodzie odby­wa­ją się warsz­taty, lekc­je (np. koszenia kosą) a także czyny społeczne (w ten sposób pow­stała ziel­na spi­rala i kom­pos­town­ik). Okrągła grząd­ka — man­dala pow­stała we współpra­cy z uni­w­er­sytetem ped­a­gog­icznym. Razem mal­owal­iśmy mchem, sadzil­iśmy warzy­wa i sial­iśmy kwiaty. W edukację wprowadza­my ele­men­ty hor­tit­er­api 🙂

Z suw­eren­noś­cią łączy tem­at lokalnie upraw­ianej zdrowej żywnoś­ci, na naszy­ch grząd­kach ros­ną warzy­wa i owoce. nasze dzi­ała­nia kon­cen­tru­je­my na edukacji eko­log­icznej poprzez ukazy­wanie prak­ty­czny­ch real­iza­cji i otwieranie możli­woś­ci czyn­nego w niej udzi­ału, ku popraw­ie środowiska na naszej planecie i w domost­wach.
 W tegoroczny­ch planach ogro­du jest zaan­gażowanie w tworze­nie zde­cen­tral­i­zowane­go, społecznoś­ciowe­go banku eko­log­iczny­ch nasion, które­go ogród KOS mógłby być krakowskim punk­tem.

nasza strona KOS na Krzemiokach,  pro­fil Fb.

Dodaj komentarz